Afdrukken

Attaché A2 (inter)nationaal chemische stoffen (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DWO158

Niveau: A

Klasse : A2

Functiefamilie : Thematische experten

Beroepscategorie : 14. Wetenschappen, Toegepaste wetenschappen, Studie en Onderzoek (WO)
Doel van de functie

Bijdragen tot de uitwerking en toepassing van Europese en internationale beleidslijnen, strategieën en wetgevingen inzake chemische stoffen, in coördinatie met de verschillende betrokken Belgische overheden en in samenwerking met de bevoegde Europese en internationale diensten

teneinde

de evaluatie, het beheer en de communicatie van het risico dat aan deze stoffen verbonden is tijdens hun hele levensduur (productie, op de markt brengen en afvalstoffen) te harmoniseren.

 

Resultaatgebieden
Als
onderhandelaar
  het uitwerken van voorstellen van standpunten op het niveau van de betrokken werkgroepen (stuurgroep Chemische Producten (SGCP), cel Leefmilieu of het ad-hocnetwerk Reach (Registration Evaluation of Authorisation of Chemicals)), naargelang het behandelde dossier

teneinde

  deze standpunten te verdedigen op Belgisch en internationaal niveau

 

Voorbeelden van taken
 • het voorstellen van wetenschappelijke, technische en andere argumenten waarop de politieke standpunten kunnen worden gebaseerd; het analyseren en becommentariëren van de wetenschappelijke, technische en andere argumenten van de gewesten, andere FOD's, NGO's (niet-gouvernementele organisaties) en de industrieën; het organiseren van en deelnemen aan de vergaderingen van het CCIM-platform (Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid), van de NGO's en van de industrieën om het standpunt van de betrokken partijen te kennen; het coördineren en uitwerken van het Belgische standpunt op basis van deze verschillende standpunten, met name door de organisatie van vergaderingen van de stuurgroep Chemische Producten of het ad-hocnetwerk REACH naargelang het behandelde dossier; het verspreiden van alle nuttige informatie onder de leden van het REACH-netwerk of de SGCP, het kabinet en de permanente afvaardiging; indien nodig (wanneer er geen akkoord is op het niveau van de netwerken of om het standpunt voor te bereiden voor de Milieuraad), het uitwerken van de voorstellen van politieke standpunten, in akkoord met de kabinetten; deelnemen aan of bijdragen tot de coördinatie van interkabinettenvergaderingen of een ad-hocvergadering van het directoraat-generaal Leefmilieu (buitenlandse zaken)
 • het voorbereiden van de vergaderdossiers en het opstellen van de rapporten waarin de beslissingsvoorstellen worden uitgewerkt
 • instaan voor de algemene opvolging van het nationaal en internationaal beleid aangaande het behandelde dossier
 • het bijwonen van Europese en internationale vergaderingen en er het Belgische standpunt verdedigen; het opstellen van de rapporten ervan en deze doorsturen naar de leden van de betrokken netwerken
 • het uitwerken en onderhandelen op Belgisch niveau van compromisteksten of 'speaking notes' van de ministers; het opstellen van een fiche van de evolutie van de onderhandelingen die de evolutie aangeeft van de standpunten van België, de andere lidstaten en de Commissie en van de verschillende hangende problemen

 

Als
deskundige
  het identificeren, analyseren en samenvatten van alle beschikbare relevante informatie

teneinde

  de eigen expertise uit te bouwen, alsook alternatieven en een optimale strategie voor te stellen

 

Voorbeelden van taken
 • het opvolgen van de laatste technische en methodologische vorderingen in de betreffende domeinen (risico-evaluatie en risicobeheer) en op de hoogte blijven van de evolutie van de dossiers in de relevante aanverwante domeinen (innovatie, concurrentievermogen, WTO (Wereldhandelsorganisatie), intellectuele eigendom, objectieve verantwoordelijkheid, geïntegreerd productbeleid, voorzorgsprincipe, leefmilieu en volksgezondheid
 • het opvolgen van de laatste internationale vorderingen in de wetgeving in deze domeinen
 • het analyseren en uitwerken van adviezen over de wetenschappelijke en technische artikels en werkzaamheden (voor het DG Leefmilieu, de Commissie (met name de technische vergaderingen en de vergaderingen van de bevoegde overheden) en de leden van de netwerken (REACH, SGCP, enz.)
 • deelnemen aan studiedagen en werkgroepen die georganiseerd worden door de Commissie, het Europees Parlement en andere lidstaten
 • het realiseren van wetenschappelijke uiteenzettingen en het leiden van wetenschappelijke debatten voor verschillende gesprekspartners (werkgroepen, leden van de netwerken, experts van de NGO's en industrieën); bijdragen tot andere dossiers en diensten in de vorm van verschillende adviezen, analyses en voorstellen (internationale strategie inzake chemische producten, duurzame ontwikkeling, het zesde Milieuactieplan, enz.)

 

Als
adviseur
  het verstrekken van technische en wetenschappelijke (met name door de zwakke punten in de methodologie en de onzekerheden gebonden aan de evaluatie van de risico's en de blootstelling te identificeren) en van strategische (met name door alle implicaties van de goedkeuring van een voorstel aan te geven) informatie en adviezen aan de betrokken gesprekspartners (het kabinet van de minister, de permanente afvaardiging of de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling)

teneinde

  hen te helpen bij hun beslissingname

 

Voorbeelden van taken
 • antwoorden op de vragen van derden (collega's, universiteiten), belanghebbenden (NGO's, industrieën) en andere besturen, alsook op de parlementaire vragen
 • het bijstaan van de permanent vertegenwoordiger bij de EU door hem/haar de nodige expertise te bieden tijdens de onderhandelingen van de Raad van de EU
 • het formuleren van technische en strategische adviezen voor het kabinet van de minister
 • het formuleren van voorstellen voor de beslissingname op Europees niveau
 • het regelmatig en op eigen initiatief bestuderen van de wetgeving; het bekomen van informatie via zijn/haar persoonlijke expertise of via andere beschikbare informatiekanalen

 

Als
gegevensbeheerder
  instaan voor de administratieve opvolging van de technische en wetenschappelijke dossiers

teneinde

  zowel technische als strategische voorstellen te formuleren, die nodig zijn voor de onderhandelingen

 

Voorbeelden van taken
 • het analyseren, interpreteren en aanvullen van de gegevens van de dossiers: het beheersen van de historiek van de dossiers
 • het identificeren en beheersen van de technisch moeilijke aspecten (bv. de adequaatheid van een methodologie)
 • het identificeren van de politiek gevoelige punten (bv. toepassing van het voorzorgsprincipe of implicaties van een voorstel ten opzichte van de regels van het WTO)
 • het identificeren en analyseren van alle implicaties en gevolgen van een voorstel voor een bepaald dossier op andere dossiers
 • het ontwikkelen van een interdisciplinaire benadering die nodig is voor de oplossing van deze problematieken

 

Als
nationaal contactpunt
  fungeren als bevoorrechte gesprekspartner

teneinde

  België op Europees en internationaal niveau te vertegenwoordigen voor REACH en voor de dossiers m.b.t. het "voorzorgsprincipe"

 

Voorbeelden van taken
 • het nakomen van de verplichtingen en het coördineren op Belgisch niveau van de toepassing van de interimstrategie van REACH op middellange termijn en van het REACH-reglement op lange termijn
 • deelnemen aan de vergaderingen van de Commission Working Group (CWG) die wordt voorgezeten door de Europese Commissie, voor de technische en wetenschappelijke opvolging van de toepassing van de interimstrategie van REACH
 • het verspreiden van de relevante technische, wetenschappelijke en politieke informatie aan de betrokken personen (met name via vergaderingen)
 • rapporteren op Europees niveau over de toepassing van de interimstrategie in België
 • het nakomen van de verplichtingen en op Belgisch niveau instaan voor de correcte toepassing van de internationale beslissingen die werden genomen in de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) (in functie van de vierde ministeriële conferentie leefmilieu-gezondheid) in het domein van het voorzorgsprincipe

 

Als
studiebeheerder
  het coördineren van de externe contractanten

teneinde

  hun kennis en specifieke diensten te benutten

 

Voorbeelden van taken
 • het opstellen van een bestek
 • het opvolgen en respecteren van het eraan verbonden budget
 • het selecteren en benoemen van de experts
 • het opvolgen/herlezen van de studie (vanuit technisch en administratief oogpunt)

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

de verantwoordelijke van de dienst "Risicobeheersing"

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.