Afdrukken

Attaché A2 - Verantwoordelijke administratief secretariaat (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DSA093

Niveau: A

Klasse : A2

Functiefamilie : Operationeel leidinggevenden

Beroepscategorie : 06. Algemeen Beheer (SA)
Doel van de functie

Het sturen en leiden van het administratief proces van de Hoge Gezondheidsraad

teneinde

een kwalitatieve en optimale werking en ondersteuning van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) te garanderen.

 

Resultaatgebieden
Als
coördinator
  het leiden en sturen van de administratieve dienst

teneinde

  een optimale en kwalitatieve ondersteuning te bieden aan de Hoge Gezondheidsraad in verband met het te volgen beleid

 

Voorbeelden van taken
 • het voeren van het beleid inzake begroting en HR in samenspraak met de hoofdcoördinator van de HGR
 • verantwoordelijk zijn voor het dagelijks bestuur van de dienst (het voorbereiden van de agenda van het college, beslissen welke vragen en projecten behandeld worden)
 • het ontwikkelen, evalueren en verbeteren van de administratieve processen
 • het ontwikkelen en onderhouden van contacten met andere organisaties (bv. nucleair agentschap)

 

Als
contactpersoon
  het verzamelen en verspreiden van alle informatie betreffende de Hoge Gezondheidsraad

teneinde

  een optimale adminstratieve werking van de Hoge gezondheidsraad te garanderen

 

Voorbeelden van taken
 • fungeren als aanspreekpunt voor de Hoge Gezondheidsraad
 • het beantwoorden van vragen om informatie van burgers, het beantwoorden van parlementaire vragen
 • het doorgeven van informatie in verband met wetenschappelijke adviezen aan secretarissen ( 7 wetenschappers die elk verantwoordelijk zijn voor een specifiek wetenschappelijk domein)
 • de verbinding zijn tussen de HGR, het college, de staf en de dienst (alle info moet eerst langs hem/haar passeren)

 

Als
administratief coördinator
  het coördineren van het administratieve gedeelte van de dossiers

teneinde

  de eenvormigheid van de werking van de HGR te kunnen verzekeren

 

Voorbeelden van taken
 • verantwoordelijk zijn voor de administratieve opvolging van de dossiers, dit wil zeggen instaan voor de planning van de activiteiten, zorgen voor de vertalingen van de wetenschappelijke documenten, het verzorgen van briefwisseling, publicaties, ...
 • het organiseren van stafvergaderingen
 • verifiëren of de dossiers voldoende in orde zijn om advies te kunnen geven (bv. is de antwoordtermijn voldoende)
 • het verzekeren van de naleving van de reglementen
 • verantwoordelijk zijn voor de administratieve ondersteuning van alle vergaderingen van de Raad (het nemen van notulen, het opstellen van verslagen, ...

 

Als
coach
  het begeleiden van de administratieve medewerkers

teneinde

  de medewerkers te ontwikkelen en te motiveren

 

Voorbeelden van taken
 • instaan voor de taakverdeling
 • het opstellen van functiebeschrijvingen voor de medewerkers
 • het voeren van evaluatiegesprekken
 • het opstellen van ontwikkelcirkels en opleidingsplannen

 

Als
netwerkbeheerder
  het maken van de verbinding tussen de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu enerzijds en de academische wereld anderzijds

teneinde

  de beschikbare wetenschappelijke kennis te operationaliseren naar het beleid toe

 

Voorbeelden van taken
 • het uitbouwen en onderhouden van een netwerk van ca. 200 academici en andere deskundigen

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

management

schriftelijke vragen

persoonlijk contact

dagelijks

andere fed. overh. diensten

mondelinge vragen

per brief, e-mail ...

wekelijks

Kabinet

beslissingen

telefonisch

ad hoc

organisaties/ondernemingen

dossierinformatie

vergadering, stuurgroep ...

maandelijks

particulieren/burgers

wetensch. documenten

als dossier

ad hoc

medewerkers HGR

schriftelijke adviezen

wekelijks

academici en deskundigen

voorstellen

ad hoc

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

management

schriftelijke vragen

contact personnel

dagelijks

andere fed. overh. diensten

mondelinge vragen

per brief, e-mail ...

maandelijks

Kabinet

schriftelijke adviezen

telefonisch

ad hoc

organisaties/ondernemingen

beslissingen

vergadering, stuurgroep ...

maandelijks

particulieren/burgers

wetensch. documenten

dossier

ad hoc

medewerkers HGR

dossierinformatie

maandelijks

academici en deskundigen

dossierinformatie

ad hoc

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

de hoofdcoördinator van de Hoge Gezondheidsraad

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 1-10 medewerkers van Niveau A /SW Niveau B Niveau C Niveau D

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • de dagelijkse organisatie van het werk
 • het beoordelen van vragen
 • het verlof van de werknemers
 • de administratieve processen

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • beslissingen die een impact hebben op het budget
 • antwoorden op ministeriële vragen
 • beslissingen die een politieke invloed hebben

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

250.000 euro

 

Eigen werkbudget

90.000 euro

 

Andere kwantitatieve gegevens

1. ongeveer een 100-tal te verwerken adviezen per jaar

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • courante wetgeving op overheidsinstellingen
 • wetgeving met betrekking tot de Hoge Gezondheidsraad
 • wetgeving ambtenarenstatuut, overheidsopdrachten

 

Welke vernieuwingen
 • het verbeteren van administratieve processen en de organisatie van het werk

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • wetgeving, andere overheidsinstellingen, wetenschappelijke instellingen

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.