Afdrukken

Attaché A2 beleidszaken (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DSA033

Niveau: A

Klasse : A2

Functiefamilie : Experten organisatieondersteuning

Beroepscategorie : 06. Algemeen Beheer (SA)
Doel van de functie

Het adviseren van de voorzitter bij zijn/haar beleidsopties

teneinde

deel te nemen aan de uitwerking van de grote lijnen van het beleid van de FOD.

 

Het coördineren van de grote horizontale operaties

teneinde

bepaalde activiteiten te coördineren die door de algemene directies met een nauwkeurig en specifiek doel worden geleid.

 

Blijk geven van het nodige initiatief om oplossingen te suggereren voor bepaalde structurele problemen van de FOD

teneinde

verschillende structurele problemen op te lossen.

 

Resultaatgebieden
Als
adviseur
  het geven van een gedetailleerd advies over de beleidsvraagstukken

teneinde

  de voorzitter te steunen bij zijn/haar beleidskeuzes

 

Voorbeelden van taken
 • het helpen opstellen van het managementplan
 • meewerken aan de uitwerken van nieuwe structuren voor de FOD
 • het doen van voorstellen om bepaalde gevoelige problemen te regelen
 • actief helpen bij het uitwerken van oplossingen voor structurele strategische problemen

 

Als
coördinator
  het coördineren van de activiteiten van heel het departement, in het kader van een opdracht gepreciseerd door de voorzitter of het directiecomité

teneinde

  de performantie en de efficiëntie van de FOD Economie te vergroten

 

Voorbeelden van taken
 • het implementeren van het begrip polen
 • het groeperen van een geheel aan procedures
 • meewerken aan het lanceren en bezielen van denkgroepen

 

Als
initiator
  blijk geven van verbeelding

teneinde

  aan de voorzitter nieuwe initiatieven voor te stellen

 

Voorbeelden van taken
 • het doen van voorstellen om nieuwe materies of competenties aan te snijden; het vinden van innoverende oplossingen om bepaalde verouderde administratieve praktijken te moderniseren
 • ondersteuning bieden bij het afschaffen van verouderde organen en, indien nodig, het oprichten van meer efficiënte organen
 • het verbeteren van bepaalde functiestoornissen

 

Als
innovator
  het ontwikkelen van een nieuwe benadering van de taken van de FOD

teneinde

  de taken van de FOD aan de economische realiteit aan te passen

 

Voorbeelden van taken
 • het voorzitten en bezielen van bepaalde denkgroepen, die gericht zijn op de ontwikkeling van nieuwe activiteiten voor de FOD

 

Als
projectbeheerder
  het beheren van transversale projecten

teneinde

  te zorgen voor de samenhang van de projecten op het niveau van de FOD

 

Voorbeelden van taken
 • in aansluiting op de initiatieven die op touw werden gezet, zoals hierboven uiteengezet, bestaat de taak erin de ontwikkeling van de op touw gezette projecten te sturen

 

Als
onderhandelaar
  het doen slagen van de hierboven omschreven projecten

teneinde

  de positie van de FOD Economie binnen de verschillende organen te consolideren

 

Voorbeelden van taken
 • deelnemen aan de onderhandelingen met de ondernemingen, de federaties van ondernemingen, de representatieve werknemersorganisaties, de bevoegde administraties, de representatieve organisaties voor firmabelangen, de internationale organisaties alsmede bij interkabinettenvergaderingen of zelfs bij de minister tijdens besprekingen in de parlementaire commissie

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

Voorzitter

richtlijnen

mondeling

meerdere keren per week

directiecomité

goedkeuringen

verslag

geen frequentie

werkgroepen

uitwisseling van informatie

mondeling of schriftelijk

meerdere keren per week

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

Voorzitter

raden, nota's, projecten, enz.

schriftelijk of mondeling

meerdere keren per week

directiecomité

voorstellen tot beslissing

schrift

minstens een keer per week

werkgroepen

projecten, stand van zaken

mondeling en schriftelijk bewaard

meerdere keren per week

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

de voorzitter persoonlijk

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 1-10 medewerkers van Niveau A /SW Niveau B Niveau C

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • alle initiatieven, op voorwaarde er, naargelang het geval, rekenschap voor af te leggen bij de voorzitter of bij het directiecomité

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • de goedkeuring en implementatie van voorstellen

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

niet relevant

 

Eigen werkbudget

 

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • instructies van de voorzitter en van het directiecomité, alsook alle relevante economische reglementeringen

 

Welke vernieuwingen
 • zie hierboven
 • het creëren van een kader dat gunstig is voor de ontwikkeling van de innovatie

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • opdracht toevertrouwd door het directiecomité

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.