Afdrukken

Attaché A2 aankopen (technisch) (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DTI119

Niveau: A

Klasse : A2

Functiefamilie : Operationeel leidinggevenden

Beroepscategorie : 16. Techniek en Infrastructuur (TI)
Doel van de functie

Het superviseren en beheren van de technische dossiers inzake materieel

teneinde

aankopen van materieel te realiseren voor de brandweerdiensten en de permanente eenheden van de Civiele Bescherming van België.

 

Resultaatgebieden
Als
coördinator
  het leiden van de activiteiten van de medewerkers

teneinde

  ze samen te laten werken aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de technische afdeling aankopen

 

Voorbeelden van taken
 • toezien op de eenvormige behandeling van de dossiers
 • het plegen van overleg met de hiërarchie teneinde te bepalen welke technische specificaties gerealiseerd moeten worden en hoe dat moet gebeuren
 • het verdelen van het werk in functie van de competenties van iedereen
 • erop toezien dat alle partijen op de hoogte gebracht worden van de vordering van de activiteiten

 

Als
adviseur
  het uitbrengen van technische adviezen

teneinde

  de hiërarchie te helpen bij het nemen van beslissingen betreffende het behandelde materieel

 

Voorbeelden van taken
 • het geven van technische adviezen aan de medewerkers en de hiërarchische oversten
 • deelnemen aan technische vergaderingen en het geven van adviezen
 • het geven van technische adviezen aan de brandweerdiensten en aan de Civiele Bescherming
 • op de hoogte blijven van de technische en technologische evoluties van het behandelde materieel
 • het voorstellen van dossiers aan de technische commissies

 

Als
dossierbeheerder
  het uitvoeren van de nodige taken om resultaat te boeken in de behandelde dossiers

teneinde

  de adequate aankopen mogelijk te maken binnen de opgelegde termijnen om zo de interne klanten tevreden te stellen

 

Voorbeelden van taken
 • het opzoeken van de technische specificaties van het behandelde materieel
 • het verzamelen van de nodige inlichtingen voor de behandeling van de dossiers (leveranciers, interne klanten)
 • instaan voor de opvolging van de dossiers betreffende het behandelde materieel

 

Als
contactpersoon
  het leggen van de link tussen de hiërarchie van de algemene directie van de Civiele Veiligheid, de brandweerdiensten, de eenheden van de Civiele Bescherming en de leveranciers, wat betreft de technische aspecten van het behandelde materieel

teneinde

  de informatie-uitwisseling tussen interne klanten en leveranciers te vergemakkelijken

 

Voorbeelden van taken
 • het opnemen van contact met de verschillende betrokken partijen om de dossiers tot een goed einde te brengen
 • rapporteren aan de hiërarchie over de vordering van de dossiers

 

Als
deskundige/specialist
  het superviseren van de opstelling van de technische specificaties en het evalueren van de offertes op technisch vlak

teneinde

  toe te zien op de correcte inzameling en verspreiding van de nodige technische informatie bij de interne klanten en de leveranciers

 

Voorbeelden van taken
 • het verzamelen van de technische informatie
 • helpen bij en het superviseren van de analyse en de technische evaluatie van de offertes
 • helpen bij en het superviseren van de opstelling van de technische specificaties en van de voorstellen tot gunning van de opdrachten
 • het correct (doen) toepassen van de reglementering en het gebruik van de bestaande normen
 • het superviseren van de realisatie van de prototypes en de controle van de technische overeenstemming van het materieel met de bestekken tijdens de technische opleveringen van de prototypes

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

management

mondelinge adviezen

per brief, e-mail ...

dagelijks

organisaties/ondernemingen

schriftelijke vragen

vergadering, stuurgroep ...

ad hoc

andere fed. overh. diensten

schriftelijke adviezen

als dossier

mondelinge vragen

persoonlijk contact

wetgeving (wet, KB, MB ...

informeel

beslissingen

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

management

schriftelijke adviezen

als dossier

dagelijks

organisaties/ondernemingen

mondelinge adviezen

per brief, e-mail ...

ad hoc

andere fed. overh. diensten

schriftelijke vragen

vergadering, stuurgroep ...

mondelinge vragen

informeel

beslissingen

persoonlijk contact

wetgeving (wet, KB, MB ...

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

het diensthoofd Aankopen

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 1-10 medewerkers van Niveau A /SW

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • de aanvaarding of weigering van het materieel tijdens opleveringen

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • alle andere acties (bv. de keuze van het materieel dat moet worden aangekocht, de wijze waarop dit moet gebeuren, enz.)
 • de organisatie van de dienst

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

ongeveer 15 miljoen euro (geen rechtstreekse machtiging)

 

Eigen werkbudget

ongeveer 15 miljoen euro (geen rechtstreekse machtiging)

 

Andere kwantitatieve gegevens

1. ongeveer 300 dossiers per jaar om te superviseren, 20 dossiers per jaar om te behandelen, 20 technische commissies per jaar

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • de wet op de overheidsopdrachten
 • de bijzondere reglementeringen betreffende het geleverd materieel
 • de veiligheid en hygiëne
 • ARAB (Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming)
 • de Europese richtlijnen

 

Welke vernieuwingen
 • meewerken aan de opstelling van nieuwe ministeriële besluiten of omzendbrieven
 • het aanbevelen van het gebruik van nieuwe normen
 • het aanbevelen van het gebruik van nieuwe technologieën

 

Gebaseerd op welk referentiekader

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.