Afdrukken

Attaché Europees migratienetwerk (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DBV010

Niveau: A

Klasse : A1

Functiefamilie : Experten organisatieondersteuning

Beroepscategorie : 11. Bevolking en Veiligheid (BV)
Doel van de functie

Het ontwikkelen van een nationaal en Europees netwerk inzake asiel- en migratiezaken

teneinde

de uitwisseling van informatie tussen Belgische en Europese actoren te vergemakkelijken en te ontwikkelen, alsook informatie te verschaffen aan de collega's en hiërarchisch oversten.

 

Het actualiseren en analyseren van de informatie

teneinde

de directie, het kabinet en de Europese Commissie te ondersteunen bij hun immigratiebeleid.

 

Resultaatgebieden
Als
kennisbeheerder
  het verzamelen en analyseren van de informatie, alsook het filteren ervan

teneinde

  de uitwisseling van informatie tussen Belgische en Europese actoren te vergemakkelijken en verder te ontwikkelen, informatie aan de collega's en hiërarchisch oversten te kunnen leveren, alsook de directie, het kabinet en de Europese Commissie te ondersteunen bij hun immigratiebeleid

 

Voorbeelden van taken
 • het opvragen van informatie bij andere nationale diensten en instanties: het CGVS (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen), de VBV (Vaste Beroepscommissie voor vluchtelingen), de Raad van State, de FOD Werkgelegenheid, de FOD Buitenlandse Zaken, het NIS (Nationaal Instituut voor Statistiek), het CGKS (Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding), regionale overheden, NGO's (niet-gouvernementele organisaties), universiteiten, enz.
 • het leggen van contacten met nationale diensten en instanties: het CGVS, de VBV, de Raad van State, de FOD Werkgelegenheid, de FOD Buitenlandse Zaken, het NIS, het CGKS, regionale overheden, NGO's, universiteiten, enz.
 • het onderhouden van het netwerk met nationale diensten en instanties: het CGVS, de VBV, de Raad van State, de FOD Werkgelegenheid, de FOD Buitenlandse Zaken, het NIS, het CGKS, regionale overheden, NGO's, universiteiten, enz.

 

Als
contactpersoon
  het onderhouden van contacten en het opvragen en filteren van informatie

teneinde

  de uitwisseling van informatie tussen Belgische en Europese actoren te vergemakkelijken en verder te ontwikkelen, informatie aan de collega's en hiërarchisch oversten te kunnen leveren, alsook de directie, het kabinet en de Europese Commissie te ondersteunen bij hun immigratiebeleid

 

Voorbeelden van taken
 • het opvragen van informatie en het onderhouden van contacten met internationale instanties en buitenlandse overheden: de Europese Commissie, de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling), de Raad van Europa, Eurostat (Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen), de contactpunten van de andere lidstaten

 

Als
gegevensbeheerder
  het verbeteren van de kwaliteit van de Belgische migratiestatistieken

teneinde

  een doeltreffend hulpmiddel ter beschikking te stellen van de directie en de minister voor een goede besluitvorming

 

Voorbeelden van taken
 • het organiseren van coördinatievergaderingen
 • het onderhouden van contacten met gespecialiseerde demografen en onderzoekers
 • het opvragen van cijfermateriaal bij andere overheden

 

Als
informatieambtenaar
  het uitbouwen van een website over asiel en migratie

teneinde

  de partners binnen het netwerk en de bevolking te voorzien van informatie

 

Voorbeelden van taken
 • het verzamelen en filteren van de nodige informatie

 

Als
vertegenwoordiger
  deelnemen aan (nationale en internationale) vergaderingen

teneinde

  het netwerk te onderhouden en relevante informatie te bekomen

 

Voorbeelden van taken
 • het voorbereiden van de vergaderingen en eventueel overleggen met de hiërarchisch oversten om het Belgisch standpunt te bepalen

 

Als
analist
  het uitvoeren van taken voor de Europese Commissie

teneinde

  het contract met de Europese Commissie na te komen

 

Voorbeelden van taken
 • het werkprogramma verschilt ieder jaar; de vijf de hoger vermelde taken zijn in ieder geval onderdeel van het jaarlijks contract: het verzamelen en uitvoeren van studies; het opbouwen van de website; het samenvatten van wetenschappelijke werken en rechtspraak inzake immigratie

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

collega's

studies/rapporten, schriftelijke adviezen, ...

informeel, e-mail,...

dagelijks

andere fed. overh. diensten

studies/rapporten, schriftelijke adviezen, ...

per brief, e-mail (vooral email), informeel, eigen

ad hoc

organisations/entreprises

studies/rapporten, schriftelijke adviezen, ...

eigen opzoekingswerk, informeel

ad hoc

universiteiten

studies/rapporten, schriftelijke adviezen, ...

zelf opzoeken op internet, informeel

ad hoc

NGO's

studies/rapporten, schriftelijke adviezen, ...

eigen opzoekingswerk, informeel

ad hoc

Europese Commissie

studies/rapporten, schriftelijke adviezen, ...

schriftelijk, pere-mail, vergaderingen

maandelijks

andere buitenlandse contactpunten

studies/rapporten, schriftelijke adviezen, ...

e-mail...

maandelijks

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

collega's

mondelinge/schriftelijke adviezen, studies/rapporten, statistieken

persoonlijk contact, informeel, e-mail,...

dagelijks

andere fed. overh. diensten

schriftelijke/mondelinge adviezen

informeel, e-mail,...

wekelijks

particulieren/burgers

info over immigratieproblematiek

website

dagelijks

NGO's

statistieken, studies, rapporten

informeel, e-mail,...

maandelijks

Europese Commissie

studies, rapporten, statistieken, algemene ontwikkelingen

als dossier, vergaderingen

ad hoc

andere buitenlandse contacten

studies, rapporten, statistieken,

en tant que dossier

ad hoc

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

diensthoofd internationale betrekkingen

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • het leggen en onderhouden van contacten
 • de organisatie van coördinatievergaderingen
 • deelname aan externe activiteiten (binnenland)
 • de inhoud van de analyses (studies) en internetsite (opmerking: belangrijke en/of gevoelige rapporten worden eerst ter goedkeuring aan de directie en/of kabinet voorgelegd vooraleer ze worden rondgestuurd)
 • het formuleren van voorstellen voor het werkprogramma aan de Europese Commissie

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • buitenlandse missies
 • de goedkeuring van analyses en studies: zie hoger (afhankelijk of het al dan niet gevoelige informatie is; de functie moet wel in staat zijn om zelf te bepalen of de informatie al dan niet gevoelig is)
 • het definitief (jaarlijks) werkprogramma en budget van de Europese Commissie

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

 

Eigen werkbudget

\

 

Andere kwantitatieve gegevens

1. de kosten worden betaald met de Europese subsidie (missies, publicaties, vertalingen, overheidsopdrachten)

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • het werkprogramma wordt gedefinieerd door de Europese Commissie, maar (volledige) Belgische deelname aan het programma wordt goedgekeurd door de directeur-generaal

 

Welke vernieuwingen
 • de ontwikkeling van een drietalige (N, F, E) website met wetenschappelijk gefundeerde statistieken en informatieve onderwerpen per thema (bestaat nog niet op overheidsniveau)
 • het dichter bij elkaar brengen van de verschillende partners inzake asiel en immigratie (andere overheden, universiteiten, NGO's)
 • de verbetering van de Belgische statistieken
 • het uitvoeren van uitgebreide studies bij de Dienst Vreemdelingenzaken

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • de FOD Binnenlandse Zaken, de Dienst Vreemdelingenzaken
 • de Europese Commissie

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.