Afdrukken

Attaché A2 socioculturele activiteiten (II) - Adjunct van de directeur (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DSA717

Niveau: A

Klasse : A2

Functiefamilie : Strategisch adjuncten

Beroepscategorie : 06. Algemeen Beheer (SA)
Doel van de functie

Het bijstaan van de directeur in de coördinatie, het beheer en de controle van de directie

teneinde

op optimale wijze te voorzien in de behoeften van de leden van de militaire gemeenschap en hun familie, hetzij inzake opvang van kinderen,
hetzij inzake morele, psychosociale, medisch-sociale, juridische, financiële of materiële hulpverlening, hetzij inzake organisatie en verkoop van reizen, hetzij inzake verhuur van woningen.

 

Het verzekeren van de logistieke verantwoordelijkheid van de directie door de beschikbare budgettaire, menselijke en materiële middelen zo voordelig mogelijk in te zetten

teneinde

er een optimale werking van te verzekeren.

 

Resultaatgebieden
Als
adjunct
  het verzekeren, samen met de directeur, van de interne werking van de dienst

teneinde

  de doelstellingen van de directie te verwezenlijken

 

Voorbeelden van taken
 • het bepalen van de prioriteiten en het organiseren, opvolgen en controleren van de taken van de medewerkers
 • het informeren van zijn/haar medewerkers
 • het geven van duidelijke richtlijnen
 • het opsporen van de bekwaamheden van de medewerkers
 • permanent evalueren en heroriënteren t.o.v. de verwachte doelstellingen

 

Als
leidinggevende adjunct
  het vervangen van de directeur bij zijn/haar afwezigheid

teneinde

  de continuïteit en operationaliteit van de dienst te verzekeren

 

Voorbeelden van taken
 • het uitvoeren van de dagelijkse taken van de directeur
 • het verzekeren van de communicatie binnen de directie
 • deelnemen aan vergaderingen

 

Als
deskundige/specialist
  het verstrekken van advies aan de directie

teneinde

  het beslissingsproces inzake strategische en operationele doelstellingen te vergemakkelijken

 

Voorbeelden van taken
 • het opstellen van werkplanningen die toelaten de activiteiten op te volgen en het punctueel bezorgen van deze planningen aan de directie
 • het aanbrengen van technische raadgevingen
 • zorgen voor de introductie van nieuwe producten/diensten en het afleggen van rekenschap over hun implementatie
 • permanent luisteren naar de wensen van de klanten en deze doorgeven aan de directie

 

Als
contactpersoon
  fungeren als tussenpersoon tussen de directie en de verschillende nationale of internationale partners die betrokken zijn in het ontwikkelingsproces van de activiteiten

teneinde

  op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen in zijn/haar activiteitendomein en goede relaties te verzekeren tussen zijn/haar directie en de betrokken partners, vooral de militaire autoriteiten

 

Voorbeelden van taken
 • het organiseren, onderhouden en uitbouwen van een netwerk van contacten
 • fungeren als tussenpersoon tussen de directie en de bevoegde militaire autoriteiten
 • samenwerken met de militaire, federale of lokale autoriteiten teneinde de ter beschikking gestelde middelen te optimaliseren
 • deelnemen aan de activiteiten georganiseerd in het kader van de krijgsmachten
 • het uitvoeren van prospecties in België en in het buitenland

 

Als
coach
  het geven van advies en zich belasten met de begeleiding en ontwikkeling van zijn/haar medewerkers

teneinde

  bij te dragen tot hun ontwikkeling en hen vorderingen te laten maken

 

Voorbeelden van taken
 • het identificeren van de kwaliteiten en bekwaamheden van elkeen, hen de mogelijkheid bieden om hun sterke punten te verbeteren en hen begeleiden in het bijstellen van hun zwakke punten
 • het bieden van de mogelijkheid om zich vervolmaken
 • het verschaffen van feedback, zowel positief als negatief
 • waken over de kwaliteit van de relaties van het personeel met de klanten
 • bemiddelen bij conflicten tussen het personeel en deze oplossen

 

Als
logistieke verantwoordelijke
  het verzekeren van de logistieke ondersteuning van de dienst

teneinde

  te beschikken over de gepaste infrastructuur, gepast materieel, gepaste goederen of gepaste diensten, aan de beste prijs en overeenkomstig de normen inzake kwaliteit en veiligheid

 

Voorbeelden van taken
 • het nagaan van de behoeften en het analyseren, coördineren, rationaliseren en opvolgen van de aankopen
 • zorgen voor de controle van de installaties en het materieel op het vlak van veiligheid en hygiëne
 • het plannen van de inrichtingen of nieuwe infrastructuren en deelnemen aan de verschillende uitwerkingsfases
 • het budgetteren, machtigen en controleren van de ontvangsten en uitgaven

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

een directeur

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 11-50 medewerkers van Niveau C Niveau D

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.