Afdrukken

Attaché A2 vervreemding onroerende goederen - Projectleider (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DFI035

Niveau: A

Klasse : A2

Functiefamilie : Projectleiders

Beroepscategorie : 05. Fiscaliteit (FI)
Doel van de functie

Het overdragen (vestigen) van een onroerend zakelijk recht van eigendom binnen een aanvaardbare termijn voor rekening en/of in naam van een overheidsinstantie, tegen een zo hoog mogelijke prijs

teneinde

de overheidsinstantie te laten beschikken over financiële middelen door de verwijdering van de goederen die niet zijn afgestemd op de uitvoering van haar opdracht van algemeen nut.

 

Resultaatgebieden
Als
analist
  het bestuderen, op juridisch vlak, van de aanvraag voor overdracht of vestiging van een zakelijk recht

teneinde

  de wettelijke basis en de afstemming met de realiteit ervan na te gaan, alsook de meest geschikte manier te bepalen om de opdracht te volbrengen

 

Voorbeelden van taken
 • nagaan of het proces-verbaal van overdracht of het mandaat gebaseerd is op een wettelijke tekst, of de ondertekenaar bevoegd is, of het document bruikbaar, volledig en afgestemd is op de realiteit, of de ligging van het goed onder de territoriale bevoegdheid valt en of de aanvraag tot overdracht onder de rechtsbevoegdheid van de opdrachtgever valt
 • nagaan of het plan de realiteit correct en voldoende weergeeft en of het bruikbaar is als basis voor een rechtshandeling
 • nagaan of de opdracht wettelijk realiseerbaar is

 

Als
projectbeheerder
  het onderzoeken van het terrein, m.n. het verzamelen van de juridische en feitelijke informatie over het goed (echtheid, ligging, staat van het goed, zakelijke en persoonlijke rechten)

teneinde

  de aanvraag voor een algemene raming (handelswaarde) op te stellen t.a.v. de pijler "Opmetingen en Waarderingen" en het goed vrij te stellen van alle lasten, alsook over te gaan tot alle kennisgevingen die door de wettelijke en administratieve normen zijn opgelegd

 

Voorbeelden van taken
 • zich op het terrein begeven om alle elementen te verzamelen die Opmetingen en Waarderingen nodig heeft om de raming uit te voeren, inclusief de feitelijke elementen (die niet in het proces-verbaal van overgave zijn weergegeven) die de waarde kunnen beïnvloeden, alsook het verzamelen van de rechtselementen, zoals de bewoningstitel, het recht van teruggave, zichtbare erfdienstbaarheden, hypothecaire lasten, enz.

 

Als
contactpersoon
  fungeren als enige en verantwoordelijke gesprekspartner door de externe vragen en informatieaanvragen te centraliseren

teneinde

  een eenvormige en coherente communicatie met de opdrachtgevers en klanten (gegadigden) te verzekeren over de antwoorden en de modus operandi

 

Voorbeelden van taken
 • antwoorden op de vragen over de voortgang van de opdracht, over eventuele vertragingen of impasses, over de gemaakte keuzes en de prioriteiten, zowel t.a.v. de klant-gegadigde en de opdrachtgever als t.a.v. Opmetingen en Waarderingen; alsook informeren over de eigenlijke onderhandelingen, de ontvangst van de biedingen, de oproep tot inschrijving en de procedurefasen

 

Als
specialist/deskundige
  het bepalen van de verwachte prijs op basis van de marktsituatie (verband tussen vraag en aanbod)

teneinde

  de meest geschikte overdrachtswijze te bepalen

 

Voorbeelden van taken
 • het voorstellen, in functie van de verwachte prijs, de markt en de te maken kosten, van de keuzes tussen de verschillende overdrachtswijzen, m.n. de verkaveling en de kavelverkoop, de gezamenlijke verkoop, de onderhandse, openbare of gedwongen verkoop, het vestigen van zakelijke rechten van opstal of erfpacht; alsook het voorstellen van de publiciteitsmiddelen en de reikwijdte ervan, in overeenstemming met de doelgroep, de graad van dringendheid en de kosten

 

Als
vastgoedmakelaar
  onderhandelen met elke potentiële gegadigde, het vorderen van het voorschot bij de opdrachtgever dat vereist is om de nodige publiciteit te voeren, het organiseren van de bezichtigingen, het verzamelen van de koopaanbiedingen en het organiseren van de oproep tot inschrijving

teneinde

  over te gaan tot de overdracht van een onroerend goed, waarbij de belangen van de opdrachtgever zo goed mogelijk worden behartigd en de wettelijke regels en de regels inzake rechtvaardigheid, rechtszekerheid en doorzichtigheid worden nageleefd

 

Voorbeelden van taken
 • het ontmoeten van gegadigden, het organiseren en doen van bezichtigingen, onderhandelen en het ontvangen van biedingen; het uitwisselen van overtuigende argumenten; het richten van het bericht inzake het voorschot voor publiciteitskosten aan de opdrachtgever en het richten van het bericht inzake de fiscale kosten aan de potentiële koper; alsook het verstrekken van de wettelijk verplichte berichtgevingen en informatie (gemeentebestuur)

 

Als
vertegenwoordiger
  handelen in de plaats van de opdrachtgever

teneinde

  de transactie af te sluiten, het totaalbedrag, de fiscale rechten en de kosten te berekenen en te vorderen, volgens een objectieve manier die geldt voor alle teams van de pijler "Patrimoniumdiensten"

 

Voorbeelden van taken
 • hoewel er talrijke opdrachtgevers zijn en de reglementering inzake het beheer van hun budget en hun werkwijzen al even uiteenlopend zijn, werkt de projectbeheerder, ongeacht de plaats waar hij/zij tewerkgesteld is, op eenvormige wijze en volgens dezelfde methodes; bijgevolg is hij/zij de enige en exclusieve gemachtigde of het enige en exclusieve orgaan van de opdrachtgever; dit zorgt ervoor dat de grondwettelijke regels en de regels inzake de billijkheid en de rechtszekerheid van de transacties worden nageleefd

 

Als
strategisch adviseur
  het analyseren van de eventuele slechte afloop van de onderhandelingen, het bepalen van de mogelijke oorzaken en het opstellen van een synthesenota

teneinde

  alternatieve oplossingen, mogelijke verbeteringen of nieuwe onderhandelingen voor te stellen

 

Voorbeelden van taken
 • het onderzoeken van de redenen voor de mislukking van de onderhandelingen, nagaan of er geen andere oplossing is om het nagestreefde doel te bereiken, nagaan of de impact van de elementen miskend, genegeerd of verkeerd ingeschat werd, nagaan waarom definitief afgezien werd van een minnelijke schikking in geval van niet-betaling van het bedrag en de kosten, alsook nagaan wat de juiste en efficiënte suggesties kunnen zijn om te doen aan de opdrachtgever om zijn/haar doelstelling te bereiken

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

hiërarchisch van de teamchef patrimoniumdocumentatie (DFI122)

functioneel van de beheerder van het onroerend patrimonium (DFI107)

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.