Afdrukken

Attaché A2 algemeen bestuur (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DSA058

Niveau: A

Klasse : A2

Functiefamilie : Strategisch adjuncten

Beroepscategorie : 06. Algemeen Beheer (SA)
Doel van de functie

Meehelpen bij het concretiseren van een visie

teneinde

een maximale efficiëntie te bereiken in de dienstverlening aan de gezinnen en een maximale effectiviteit in de bescherming van diezelfde gezinnen.

 

Resultaatgebieden
Als
beleidsadviseur
  coördineren van de werkzaamheden binnen de Rijksdienst en meedenken over te nemen strategische beslissingen en over acties ter verbetering van de dienstverlening

teneinde

  het algemeen bestuur te ondersteunen

 

Voorbeelden van taken
 • bijeenbrengen van de diverse deskundigen om een studierapport of verslag uit te werken
 • analyseren van de ingediende voorstellen (wetsvoorstellen, voortgangsrapporten, voorstellen tot operationele aanpassingen) van de verscheidene diensten
 • laten herwerken van documenten (rapporten, voorstellen) voor het beleidscomité indien deze rapporten niet volledig gepast lijken
 • opstellen van documenten (rapporten, voorstellen) voor het beleidscomité

 

Als
assistent
  voorbereiden van de vergaderingen van de verschillende interne en externe beheersorganen (beheerscomité, directieraad, basisoverlegcomité, adviescommissie FCUD (Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten), enz.)

teneinde

  het algemeen bestuur te ondersteunen en te komen tot beslissingen die coherent en consistent zijn met de missie

 

Voorbeelden van taken
 • analyseren en eventueel laten aanpassen van de door de diensten opgestelde documenten
 • zelf schrijven van documenten
 • uitpluizen van de eerdere verslagen en verduidelijkingen opvragen aan de bevoegde diensten
 • opmerkingen formuleren over de voorbereidende documenten ter attentie van de adviseur-generaal

 

Als
coördinator en beleidsadviseur
  opvolgen van de uit te voeren projecten in het kader van de bestuursovereenkomst en van de realisatie van de aangegane verbintenissen

teneinde

  het algemeen bestuur te ondersteunen; te komen tot de realisatie van de in de bestuursovereenkomst opgenomen verbintenissen; tijdig te kunnen bijsturen bij problemen en de naleving van de verbintenissen te kunnen nagaan (tijdsplanning, middelen, interferentie met andere projecten, indicatoren, enz.)

 

Voorbeelden van taken
 • opvolgen van de uit te voeren projecten in het kader van de bestuursovereenkomst (opstellen van dossiers, wijzigingen in de werkmethodes aanpassen, samenwerking met andere instellingen van sociale zekerheid aanpassen)
 • opvolgen van de boordtabellen (afkomstig van de studiedienst) en de tussentijdse verslagen omtrent resultaten/verbintenissen
 • opvolgen van de uitvoering van de aanbevelingen van de uitgevoerde informatica-audits (nagaan of de door het bestuurscomité geplande veranderingen doorgevoerd worden)
 • maken van een presentatie en opstellen van een dossier over een bepaald thema
 • optreden als signaalfunctie bij de adviseur-generaal indien de bestuursovereenkomst niet nageleefd wordt

 

Als
administratief medewerker
  uitvoeren van administratieve taken

teneinde

  het algemeen bestuur te ondersteunen, om intern de aansturing van de RKW (Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers), en extern een accurate vertegenwoordiging van de RKW mogelijk te maken

 

Voorbeelden van taken
 • schrijven van brieven en nota's
 • opstellen van een deel van het jaarverslag
 • vragen om informatie en verdere uitleg
 • opstellen van interventies voor de administrateur-generaal in bijeenkomsten

 

Als
beleidsadviseur
  voorbereiden van statutaire vergaderingen in het kader van het internationaal mandaat van de administrateur-generaal

teneinde

  de administrateur-generaal te ondersteunen en op die manier zelf een bijdrage te kunnen leveren aan de sociale zekerheid in andere landen of ervaringen van andere landen op het vlak van sociale zekerheid in België te implementeren

 

Voorbeelden van taken
 • analyseren van statuten, jaarverslagen, het budget, het programma en zelf opstellen van documenten
 • schrijven van openingsredes en toespraken over meer inhoudelijke thema's (pensioenen, sociale zekerheid, e-government, good governance, enz.) in het kader van het internationaal mandaat van de administrateur-generaal
 • documenten over het sociale zekerheidstelsel uit het buitenland opzoeken om eventuele vergelijkingen te kunnen maken

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

derden, knooppunt rapportering met algemeen bestuur en beheerscomité

schriftelijke/mondelinge vragen, schriftelijke/mondelinge adviezen, studiemateriaal, studierapporten

per brief, e-mail, circulaire, in de vorm van een voorstel van wet, KB, MB, ..., in de vorm van een dossier

ad hoc

andere federale overheidsdiensten

schriftelijke/mondelinge vragen, schriftelijke/mondelinge adviezen, bestaande wetgeving (wet, KB, MB, ...), reglementaire voorstellen (wet, KB, MB, ...), studiemateriaal, studierapporten

per brief, e-mail, circulaire, in de vorm van een voorstel van wet, KB, MB, in de vorm van een dossier

maandelijks/ad hoc

andere overheden

schriftelijke/mondelinge vragen, schriftelijke/mondelinge adviezen, bestaande wetgeving (wet, KB, MB, ...), reglementaire voorstellen (wet, KB, MB, ...), studiemateriaal, studierapporten

per brief, e-mail, circulaire, in de vorm van een voorstel van wet, KB, MB, ..., in de vorm van een dossier

maandelijks/ad hoc

organisaties/ondernemingen, kinderrbijslagfondsen, syndicaten, universiteiten, VBO,…

schriftelijke/mondelinge vragen, schriftelijke/mondelinge adviezen, bestaande wetgeving (wet, KB, MB, ...), reglementaire voorstellen (wet, KB, MB, ...), studiemateriaal, studierapporten

per brief, e-mail

ad hoc

cel beleidsvoorbereiding

schriftelijke/mondelinge vragen, schriftelijke/mondelinge adviezen, bestaande wetgeving (wet, KB, MB, ...), reglementaire voorstellen (wet, KB, MB, ...), studiemateriaal, studierapporten

per brief, e-mail, circulaire, in de vorm van een voorstel van wet, KB, MB, ..., in de vorm van een dossier

ad hoc

syndicaten

schriftelijke en mondelinge vragen

per brief, e-mail

ad hoc

collega's

schriftelijke/mondelinge vragen, schriftelijke/mondelinge adviezen, bestaande wetgeving (wet, KB, MB, ...), reglementaire voorstellen (wet, KB, MB, ...), studiemateriaal, studierapporten

louter informeel, per brief, e-mail, formele afspraak, per circulaire, in de vorm van een voorstel van wet, KB, MB, ..., in de vorm van een dossier

dagelijks

juristen/advocaten

schriftelijke en mondelinge vragen

per brief, e-mail

ad hoc

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

particulieren/burgers, knooppunt rapportering met algemeen bestuur en beheerscomité

schriftelijke/mondelinge vragen, schriftelijke/mondelinge adviezen, bestaande wetgeving (wet, KB, MB, ...), reglementaire voorstellen (wet, KB, MB, ...), studiemateriaal, stuedierapporten

louter informeel, per brief, e-mail, in de vorm van een dossier

ad hoc

derden

schriftelijke/mondelinge vragen, schriftelijke/mondelinge adviezen, studiemateriaal, studierapporten

per brief, e-mail, formele afspraak, in de vorm van een dossier

ad hoc

andere federale overheidsdiensten

schriftelijke/mondelinge vragen, schriftelijke/mondelinge adviezen, studiemateriaal, studierapporten

per brief, e-mail, formele afspraak, in de vorm van een dossier

ad hoc

andere overheden

schriftelijke/mondelinge vragen, schriftelijke/mondelinge adviezen, studiemateriaal, studierapporten

per brief, e-mail, formele afspraak, in de vorm van een dossier

ad hoc

organisaties/ondernemingen

schriftelijke/mondelinge vragen, schriftelijke/mondelinge adviezen, studiemateriaal, studierapporten

per brief, e-mail, formele afspraak, in de vorm van een dossier

ad hoc

cel beleidsvoorbereiding

schriftelijke/mondelinge vragen, schriftelijke/mondelinge adviezen, studiemateriaal, studierapporten

per brief, e-mail, formele afspraak, in de vorm van een dossier

ad hoc

collega's

schriftelijke/mondelinge vragen, schriftelijke/mondelinge adviezen, bestaande wetgeving (wet, KB, MB, ...), reglementaire voorstellen (wet, KB, MB, ...), studiemateriaal, studierapporten

louter informeel, per brief, e-mail, formele afspraak, in de vorm van een dossier

wekelijks

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

- het algemeen bestuur (administrateur-generaal en adjunct-administrateur-generaal)
- de adviseur van de cel Coördinatie en Strategie

De functie geeft geen directe leiding maar wel indirecte, met als spam of control de gehele organisatie

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • informele adviezen en informatie
 • het aanvaarden van dossiers bedoeld voor het bestuurscomité
 • het laten aanpassen van dossiers voor het bestuurscomité bij gebrek aan informatie
 • het laten verrichten van bijkomende opzoekingen voor informatie

 

De functie moet autorisatie vragen voor

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

/

 

Eigen werkbudget

/

 

Andere kwantitatieve gegevens

1. de stafcel bestaat uit 1 adviseur en 4 adjunct-adviseurs

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • de functie omvat alle aspecten van de regelgeving die in de RKW worden toegepast

 

Welke vernieuwingen
 • binnen de uitvoering van de eigen taken is er een grote autonomie en mogelijkheid tot vernieuwing, waarbij door de opdrachtgever (algemeen bestuur/administrateur-generaal) hoge kwaliteitseisen gesteld worden
 • in het globaal kader van het beleid van de organisatie wordt van de stafmedewerker een sterk proactieve en innoverende inbreng verwacht, naast een sturing van de projectwerking

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • intern: alle diensten van de RKW
 • extern: nationaal (voogdij) en internationaal (instellingen van sociale zekerheid van andere landen en internationale groeperingen inzake sociale zekerheid)

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.