Afdrukken

Attaché A2 psychosociale zaken (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DSD109

Niveau: A

Klasse : A2

Functiefamilie : Begeleiders

Beroepscategorie : 15. Sociale Zekerheid en Sociale bescherming (SD)
Doel van de functie

De psychosociale acties in collectieve noodgevallen bij het toepassen van het Psychosociaal Interventieplan (PSOP) coördineren.

teneinde

een antwoord te bieden dat aangepast is aan de behoeften van de betrokken personen en het psychosociale luik te integreren in de planning van nood- en interventieplannen.

 

De bekwaamheden en de organisatie van de eerstelijnsinterveniënten in het psychosociale domein ontwikkelen

teneinde

het verloop en het effect van het psychosociale interventieplan tijdens de ergste fase te verbeteren

 

Resultaatgebieden
Als
deskundige/specialist
  Via preventief werk, de federale, provinciale en gemeentelijke dynamiek definiëren en ontwikkelen

teneinde

  een standaardisatie garanderen van de implementatie van de psychosociale hulp in geval van collectieve nood en de synergieën verhogen tussen de lokale psychosociale actoren

 

Voorbeelden van taken
 • Een psychosociaal netwerk ontwikkelen en onderhouden (contacten met de lokale diensten, de lokale administratieve overheden) door de realisatie van de inventaris en het repertorium van de middelen die voor de APS beschikbaar zij en door te ijveren voor samenwerkingsakkoorden
 • Meewerken aan de implementatie van de noodplannen om aan de potentiële psychosociale risico's te kunnen beantwoorden
 • Een communicatieplan uitvoeren betreffende de problematiek van de collectieve noodgevallen en de psychosociale steun: contacten met de gemeentelijke en provinciale administratieve overheden die belast zijn met nood- en interventieplannen, de provinciale veiligheidscellen, de psychosociale diensten van de gemeenten en het OCMW, de psychosociale actoren die betrokken zijn bij de steun aan slachtoffers, de psychosociale diensten van de hospitalen, de structuren voor geestelijke gezondheidszorg (de PSM gebruikt daarvoor communicatiemiddelen zoals brochures, websites, visitekaartjes ... )/
 • Samenwerken met de erkende psychosociale partners bij de sensibilisering van de verschillende actoren en ontwikkeling van het PSIP, deelnemen aan sommige nationale en internationale vergaderingen inzake APS (??), deelnemen aan rampoefeningen. Instaan voor de organisatie en opvolging van de opleidingen van de hulpverleners van de eerste lijn voor wat de psycho-sociale materies betreft.
 • De Gezondheidsinspecteur adviseren en de andere medewerkers van de FOD, de administratieve overheden

 

Als
manager
  Via een operationeel werk, bij de afkondiging van het Psychosociaal Interventieplan (PSIP), de psychosociale behoeften analyseren, de actieve middelen en de psychosociale antwoorden coördineren, de materiële middelen coördineren

teneinde

  de operationele synergieën tussen de lokale psychosociale actoren optimaliseren en de betroffen bevolking een gepaste en coherente psychosociale hulp garanderen.

 

Voorbeelden van taken
 • De psychosociale acties coördineren conform het federale model van het PSIP, volgens de aanbevelingen van de MIM (??) en de experts van de Federale Medische Dispatching in overleg met de Inspecteur Hygiëne en de administratieve overheden.
 • Advies verlenen aan en samenwerken met de Gezondheidsinspecteur, de administratieve overheden, de verschillende instellingen voor psychosociale steun en de actoren van het crisisbeheer
 • Implementatie van een Psychosociaal Coördinatiecomité volgens de werkmethodologie van het PSIP.
 • Opvolgen van de psychosociale acties vanaf de afkondiging van het PSIP tot de afsluiting ervan
 • Advies verlenen aan en samenwerken met de Gezondheidsinspecteur, de administratieve overheden, de verschillende instellingen voor psychosociale steun en de actoren van het crisisbeheer (waaronder de crisismanager indien de FOD Volksgezondheid er een aanstelt); opzoeken, analyseren, beheren en coördineren van de informatie die nuttig is voor de uitvoering van de post-crisis balans en de psychosociale opvolging van de betrokken personen; coördinerende rol voor de post-immediate acties.

 

Als
kennisbeheerder
  de expertise inzake psychosociale steun ontwikkelen en onderhouden op nationaal en internationaal niveau.

teneinde

  die integreren in de procedures en praktijken en deze expertise verspreiden bij de andere hulpverleners van het PSIP.

 

Voorbeelden van taken
 • Bestuderen van de vakliteratuur inzake psychosociale steun in het kader van het beheer van collectieve noodgevallen.
 • Organiseren van, deelnemen aan studiedagen, seminaries, werkgroepen, opleidingen en congressen.
 • Analyseren van psychosociale interventies, opstellen van conclusies en diverse rapporten.
 • Delen van verworvenheden en ervaringen met de andere PSM, met de Federale Commissie APS (??), de gezondheidsinspecteur, de administratieve overheden, de lokale psychosociale actoren.
 • Opstellen van brochures

 

Als
contactpersoon
  een houding/activiteit van lobbyen aannemen.

teneinde

  Een visibiliteit en een geloofwaardigheid bewaren tegenover andere actoren van de dringende medische hulp

 

Voorbeelden van taken
 • Informeren, sensibiliseren, over de problematiek van de collectieve noodgevallen en de psychosociale steun: de gemeentelijke en provinciale administratieve overheden die belast zijn met nood- en interventieplannen, de provinciale veiligheidscellen, de psychosociale diensten van de gemeenten en het OCMW, de psychosociale actoren die betrokken zijn bij de steun aan slachtoffers, de psychosociale diensten van de hospitalen, de structuren voor geestelijke gezondheidszorg
 • Deelnemen aan vergaderingen (nationale & internationale inzake APS (??))
 • Deelnemen aan rampoefeningen
 • Advies verlenen aan de Gezondheidsinspecteur en de administratieve overheden

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

telefoon, fax, verslagen, e-mail, vergaderingen, televisie, radio, geschreven pers

ad hoc

autoriteiten, crisismanager

crisisactiviteiten

persoonlijk contact, vergaderingen

ad hoc

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

telefoon, fax, verslagen, e-mail, vergaderingen, televisie, radio, geschreven pers

ad hoc

gouverneur, burgemeester, crisismanager

crisisactiviteiten

persoonlijk contact, vergaderingen

ad hoc

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

De federale gezondheidsinspecteur

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • Beheer van preventieve opdrachten en van bepaalde operationele aspecten (bijv.: contacten met de psychosociale hulpverleners, animatie van de CCPS (??))
 • Bij nationale, provinciale en gemeentelijke acties beslist de PSM in overleg met de gezondheidsinspecteur of de bevoegde dokter van wacht over het afkondigen van het PSIP, de operationele stappen, de afsluiting van het PSIP.
 • Bij nationale acties beslist de PSM in overleg met de DG of de crisis manager over het afkondigen van het PSIP, de operationele stappen, de afsluiting van het PSIP.
 • Voor de praktische en administratieve aspecten werkt de PSM in overleg met de process manager Inspectie en met zijn Gezondheidsinspecteur (oa verzoek vertegenwoordiging FOD Volksgezondheid bij openbare manifestaties, deelname aan opleidingen bijv.)
 • De PSM organiseert de opvolging van de opleiding van de lokale hulpverleners en vooral de hulpverleners van de eerste lijn bij de psychosociale interventie.

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • Bij provinciale en gemeentelijke acties beslist de PSM in overleg met de Gezondheidsinspecteur over de afkondiging van het PSIP, de operationele acties, de afsluiting van het PSIP.
 • De PSM werkt samen met de DG en de verantwoordelijke beheer/coördinatie aan de ontwikkeling van het jaarplan, dat hij vervolgens volledig autonoom uitvoert.
 • NB: De controle van de werkzaamheden gebeurt aan de hand van een maandelijks activiteitenrapport dat aan de Gezondheidsinspecteur en de Process Manager wordt overhandigd, een rapport na elke interventie (vanaf de waarschuwing tot het afblazen ervan) dat ook aan de GI en de Process Manager wordt afgegeven, een jaarlijks overzichtsrapport wordt aan de Process Manager afgegeven.

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

120.000.000 euro

 

Eigen werkbudget

 

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden

 

Welke vernieuwingen

 

Gebaseerd op welk referentiekader

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.