Afdrukken

Attaché A2 account management ICT (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DIC022

Niveau: A

Klasse : A2

Functiefamilie : Experten organisatieondersteuning

Beroepscategorie : 17. Informatie- en Communicatietechnologie (IC)
Doel van de functie

Het bevorderen van de harmonisering en het efficiënt gebruik van nieuwe informatiserings- en communicatietechnologieën in alle domeinen betreffende de gezondheidsberoepen

teneinde

te voldoen aan de behoeften en doelstellingen inzake de verbetering van de communicatie tussen artsen en patiënten, inzake de administratieve vereenvoudiging van de procedures voor de erkenning van gezondheidsberoepen teneinde de demografische situatie van de gezondheidsberoepen te objectiveren, en teneinde de opdracht om de gezondheidszorg te beheren met behulp van eenvormige en gestandaardiseerde protocollen inzake informatica, telematica en processen correct te vervullen.

 

Resultaatgebieden
Als
beleidsadviseur
  het analyseren, bepalen, argumenteren en plannen van de behoeften inzake medisch onderzoek, inzake het kadaster van de gezondheidsberoepen, inzake medische business

teneinde

  de Directeur-Generaal DG 2 MEDEX te adviseren en te ondersteunen, in het kader van de uitwerking van een ICT-beleid dat opgenomen wordt in het jaarlijks managementplan (technologische ontwikkeling in termen van project, evolutief en correctief onderhoud; operationeel).

 

Voorbeelden van taken
 • Het analyseren van de behoeften van de verschillende gebruikers van het DG 2 MEDEX en ze omzetten in toepassingen die aan ICT zijn aangepast
 • Het uitvoeren van studies van de haalbaarheid ten opzichte van de bestaande infrastructuur, de menselijke en financiële middelen, de termijnen en andere lopende projecten
 • Beschrijving en voorstelling van het beleid voor de ICT-ontwikkeling. Voorbeelden: informatisering van de medische dossiers, elektronische agenda van de dokters, call center voor de burger / patiënt.
 • In voorkomend geval de beleidsbeslissingen beïnvloeden die de hiërarchie neemt over ICT of in verband met ICT
 • Het beoordelen van de relevantie en doeltreffendheid van de keuzes inzake implementatie aan de hand van vergelijkende gegevens en kwaliteitscriteria

 

Als
deskundige/specialist
  het verlenen van technische hulp door de kennis van de markt van de software voor beheer en communicatie

teneinde

  een goede beslissing te garanderen evenals de goede toepassing van de regels voor gebruik, voor de vertrouwelijkheid van de gegevens, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de ontwikkeling van toekomstige applicaties.

 

Voorbeelden van taken
 • antwoorden op specifieke vragen of vragen waarvoor een geavanceerde kennis nodig is
 • het opstellen van rapporten, adviezen, studies over de specialisaties van de verschillende colleges om te antwoorden op de verzoeken van de gezondheidsberoepen en van de hogere ziekenhuisoverheden zoals het RIZIV, de andere diensten, het DG, de kruispuntbank, de ziekenfondsen, de kabinetten, ...

 

Als
coördinator
  De coördinatie van de activiteiten, samenwerkingen inzake communicatie- en databaseprojecten

teneinde

  de samenwerking tussen allerhande zorgverstrekkers te ondersteunen, de aanvragen te groeperen, besparende schaalvergrotingen door te voeren, de uitwisselingsinfrastructuur te bevorderen en de inhoud en relevantie van de gegevens te harmoniseren.

 

Voorbeelden van taken
 • Onderhandelen over een SLA (Service Level Agreement) tussen klanten en interne leveranciers (uitvoeringstermijnen - antwoordkwaliteit - ... en een SLA voorstellen
 • Het opvolgen van het evolutieve en preventieve onderhoud
 • Het opvolgen van het ICT-budget van het DG 2 MEDEX opvolgen
 • Het controleren van de goede uitvoering van het bestek door de externe ICT-leveranciers

 

Als
contactpersoon
  Relaties onderhouden en de communicatie verzorgen met de Directeur-generaal, de andere Business Account Managers ICT van de andere departementen; de vergaderingen van de stuurgroep bijwonen (Business Account Manager ICT - Account Manager ICT - DG en Directeur ICT)

teneinde

  de waarden, belangen en visie van de cel te formuleren en te verdedigen, en het werk van de cel te benadrukken.

 

Voorbeelden van taken
 • Het aanspreekpunt zijn voor alles wat te maken heeft met het ICT-werk; vergaderingen met de hiërarchie om informatie te krijgen of te geven over het werk.
 • Verspreiding van informatie en eindrapporten over onderzoeksprojecten en haalbaarheid
 • De aanvragen van gebruikers-medewerkers doorgeven aan de ICT-verantwoordelijken
 • Het organiseren en opstarten van formele en informele vergaderingen tussen de verschillende stakeholders (maandelijkse voortgangsvergaderingen met DG / Directeur ICT; stafvergadering, stuurgroep Business Account Manager ICT - Account Manager ICT, ...)
 • Het op gang brengen en ontwikkelen van een samenwerkingslogica tussen de gezondheidsberoepen en de ICT-ondersteuning

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

Directeur-generaal DG2

mondelinge vragen

informeel

dagelijks

Account Mrg ICT, Directeur ICTAccount Mrg ICT, Directeur ICT

mondelinge adviezen

per brief, e-mail ...

dagelijks

management

mondelinge vragen

per brief, e-mail ...

ad hoc

andere fed. overh. diensten

mondelinge vragen

per brief, e-mail ...

maandelijks

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

Directeur-generaal DG2

schriftelijke vragen

per brief, e-mail ...

quotidien

Directeur ICT / Account Mgr ICT

schriftelijke en mondelinge adviezen

réunion, groupe de pilotage

maandelijks

Externe stakeholders (Gemeenschappen, Gewesten, klanten-patiënten, ...)

mondelinge adviezen

per brief, e-mail ...

ad hoc

FOD Volksgezondheid

beslissingen Management-plan

als dossier

jaarlijks

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

Office Manager van het DG2

Voor de functionele aspecten; brengt rechtstreeks verslag uit aan de Directeur-generaal DG2

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • alle contacten met de colleges
 • de organisatie van haar activiteiten
 • het gebruik van de arbeidstijd
 • de aanpassing van de procedures en methodologieën
 • alles wat de organisatie, de voortgang en de ontwikkeling betreft voor zover dat past in het managementplan
 • aanbevelingen en invloeden als ICT-deskundige

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • alles wat het budget betreft
 • het opnemen van contact met de overheden, de ministeriële kabinetten en andere instanties met bevoegdheid
 • publieke uitspraken in naam van de dienst of het bestuur

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

????

 

Eigen werkbudget

Op dotatie en budgetten van de FOD: 800.000 euro + 300.000 euro budgettaire revisie

 

Andere kwantitatieve gegevens

1. Voortgang van 10 ICT-leveranciers (Oracle, Microsoft, Sun, ...

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • Wet op de ziekenhuizen van 7 augustus 1987
 • KB 78 betreffende de uitoefening van gezondheidszorgberoepen
 • Wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (1992)
 • Rechten van de patiënt
 • Bewijskracht, archivering, de door het Burgerlijk Wetboek opgelegde voorschrifttermijnen

 

Welke vernieuwingen
 • Bijdragen tot de vernieuwing en verbetering van de competentie van de gezondheidszorgberoepen
 • Echte sparringpartner van de medische sector in de informaticatoepassingen
 • Opvattingen voorstellen in termen van+C10 budget, prioriteiten, bestemming van personeelsmiddelen en budgettaire middelen

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • Externe informatie (beroepsverenigingen, studies, publicatie, ...; bestaande wetgeving m.b.t. de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen
 • Leveranciers van beheersoftware die op de markt beschikbaar is

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.