Afdrukken

Attaché A2 actuariaat (methodologie) (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DWO800

Niveau: A

Klasse : A2

Functiefamilie : Ontwerpers

Beroepscategorie : 14. Wetenschappen, Toegepaste wetenschappen, Studie en Onderzoek (WO)
Doel van de functie

Het bieden van de nodige methodologische ondersteuning aan de verschillende statistische diensten en aan de externe instellingen (andere overheidsdiensten, universiteiten, ...

teneinde

kwaliteitsvolle statistieken te verkrijgen en te waarborgen.

 

Het ontwikkelen en implementeren van methodologische middelen

teneinde

ervoor te zorgen dat het onderzoeksproces op een snellere en uniformere manier kan plaatsvinden.

 

Het waarborgen van de opvolging van de wetenschappelijke activiteiten op statistisch niveau

teneinde

de kennis van de statistische methodes, hun gebruik en hun evolutie te actualiseren.

 

Resultaatgebieden
Als
methodoloog
  het leveren van methodologische hulp aan de verschillende statistische diensten

teneinde

  kwaliteitsvolle statistieken te verkrijgen en te waarborgen

 

Voorbeelden van taken
 • het definiëren van de steekproeven (grootte, representativiteit, afdrukmethode)
 • controleren, uitgeven en boeken
 • het voorzien van de behandeling van de niet teruggestuurde formulieren en hun integratiewijze in de statistiek
 • het definiëren van de regels voor de extrapolatie en voor de schatting
 • het schatten van de variantie en de kwaliteitsverhouding

 

Als
analist
  het in een bredere context plaatsen van de specifieke opdrachten, wat kan leiden tot de ontwikkeling van nieuwe statistische programma's (bv. g-Calib) op een breder toepassingsveld of tot de implementatie van de reeds bestaande programma's (bv. Argus en Tramo-Seats),

teneinde

  kwaliteitsvolle statistieken te waarborgen

 

Voorbeelden van taken
 • het mathematisch beschrijven van een statistisch model
 • het ontwikkelen van specifieke softwaremodules voor statistische doeleinden

 

Als
formateur
  toezien op de interne en statistische vorming

teneinde

  het statistisch niveau van het Instituut te verhogen

 

Voorbeelden van taken
 • het waarborgen van de vorming en coaching van de statistici in overeenstemming met de statistiek in het algemeen, met bijzondere aandacht voor de steekproefstatistiek
 • het waarborgen van de opleiding over het gebruik van statistische software (SPSS, ...
 • het waarborgen van de opleiding over gespecialiseerde onderwerpen (bv. het opstellen van steekproeven, de afstelling, niet teruggestuurde formulieren, het schatten van de variantie, ...
 • deelnemen aan conferenties om vervolgens een presentatie te geven aan de collega's methodologen en statistici

 

Als
ontwikkelaar
  het ontwikkelen en uitwerken van wetenschappelijke methodes

teneinde

  het Instituut in staat te stellen te evolueren in het vakgebied en haar voortreffelijke reputatie te behouden en te confronteren

 

Voorbeelden van taken
 • het uitvoeren van analyses en evaluaties en het onderzoeken van mogelijke gevolgen die verbonden zijn met de invoering van nieuwe rollen
 • voor elke nieuwe rol, zoals bijvoorbeeld de accreditering, het definiëren van de omstandigheden, het voorstellen van de adequate methodologieën en het waarborgen van een volwaardige beheersing daarvan

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

hiërarchische meerdere(n)

methodologie

informeel

ad hoc

statistische diensten van de Algemene Directie

geschreven: teksten en artikels

ad hoc

nationale organisaties/ondernemingen

wensen en/of richtlijnen inzake de uitvoering

internet, e-mail

ad hoc

organisaties/ondernemingen

procesbeschrijvingen

deelname aan colloquia

ad hoc

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

hiërarchische meerdere(n)

statistische gegevens en gevraagde metagegevens

rapporten

ad hoc

statistici van de interne diensten

gevraagde statistieken

werkdocumenten

ad hoc

nationale en internationale organisaties

methodologische beschrijving van de statistieken

interne informatie of informatiesessie

ad hoc

management

technische nota's over de ontwikkelde software

actieve deelname aan colloquia

ad hoc

management

feedback van colloquia en studiedagen

informeel

ad hoc

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

de actuaris-directeur

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • methodologische aspecten
 • elke actuaris (methodoloog) beschikt over alle wetenschappelijke competenties om een specifieke methode voor de realisatie van een statistiek te adviseren, uit te werken en de uitwerking te begeleiden
 • de verbetering van een bestaand proces, de identificatie van bestaande productiealternatieven, namelijk het gebruik van andere bestaande basisgegevens eerder dan de uitvoering van studies

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • alles wat een budgettaire invloed heeft
 • overleg wat betreft de planning

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

begroting van de algemene directie: 38 miljoen euro + begrotingsfonds NIS (Nationaal Instituut voor de Statistiek)

 

Eigen werkbudget

 

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • het KB inzake specifieke peilingen
 • de Europese regelgeving
 • de statistische wet

 

Welke vernieuwingen
 • de optimalisering en vervanging/modernisering van de technieken en reeds bestaande statistische procedures in het NIS

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • het NIS
 • het Europees statistisch systeem

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.