Afdrukken

Attaché A2 arbeidsongevallen - Diensthoofd (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DSD059

Niveau: A

Klasse : A2

Functiefamilie : Tactisch leidinggevenden

Beroepscategorie : 15. Sociale Zekerheid en Sociale bescherming (SD)
Doel van de functie

Instaan voor de organisatie, ondersteuning en regeling van de procedures inzake dossierbeheer met betrekking tot arbeidsongevallen

teneinde

te waken over de correcte naleving en toepassing van de wetgeving op dit gebied.

 

Het administratief beheren en toezicht houden op het personeel van de afdeling arbeidsongevallen van de medische centra

teneinde

een uniforme toepassing van de wetgeving inzake arbeidsongevallen te waarborgen.

 

Resultaatgebieden
Als
verantwoordelijke
  aansturen van de werkprocedures van de dienst

teneinde

  een vlotte en standaardwerking te waarborgen, op het niveau van kwaliteit en binnen de voorziene termijnen

 

Voorbeelden van taken
 • Het beleid van de dienst bepalen in samenwerking met de MEDEX-verantwoordelijke en het vertalen in operationele doelstellingen
 • De werkprocedures in de centrale en externe diensten in verband met de informatieve ondersteuning en computerondersteuning ad hoc organiseren en regulariseren
 • De eindverantwoordelijkheid opnemen voor de administratieve verwerking van de dossiers met betrekking tot arbeidsongevallen
 • Het kasboek beheren en toezicht houden op de ramingen, de tarifering en de opdrachten tot uitbetaling van de kosten en de terugbetalingen. De afsluiting van de rekeningen voor het Rekenhof indienen

 

Als
aanvoerder van verandering
  instaan voor de reorganisatie van de diensten door de centralisatie van het beheer van de activiteiten

teneinde

  een geoptimaliseerde en standaardwerking aan te brengen

 

Voorbeelden van taken
 • Een organisatie oprichten die gecentraliseerd wordt in Brussel, door de verschillende diensten uit te breiden, door nieuwe teams samen te stellen en door de functionarissen die uit externe diensten komen, te integreren
 • Een proces en manieren definiëren om overeenkomsten te creëren tussen de franstalige en de nederlandstalige secties
 • Het boekhoudkundig beheer van de terugbetalingen integreren in de dienst
 • De besturing van de prestaties van de verschillende diensten invoeren, op basis van nieuwe managementsofware die cijferindicatoren bevat

 

Als
personenbeheerder
  verzekeren van een goed personeelbeheer van de dienst

teneinde

  de werknemers optimale werkomstandigheden te bieden waardoor ze zich ten volle kunnen inzetten voor hun werk

 

Voorbeelden van taken
 • De taken en functies van ieder in verband met de werkprocedures verduidelijken
 • Leiding geven aan de medewerkers door hun duidelijke richtlijnen te geven (op basis van een procedurehandleiding) en door hun op het geschikte moment relevante informatie mee te delen
 • De opleidingsbehoeften evalueren in verband met disfuncties of behoeften tot verbetering die vastgesteld werden in de dienst
 • De competenties en relationele gedragingen van de functionarissen van de dienst ontwikkelen
 • Het beheren van de evaluatie van de medewerkers van de gecentraliseerde en de gedecentraliseerde diensten

 

Als
klachtenbeheerder
  snel en doeltreffend behandelen van complexe klachten en geschillen

teneinde

  de personen die klacht indienen een wettelijke oplossing te bieden, afhankelijk van hun persoonlijke situatie

 

Voorbeelden van taken
 • Een luisterend oor bieden en bereid zijn om de klachten te ontvangen
 • De aard van de klachten beoordelen en de klacht kwalificeren
 • De problematische situatie analyseren, eventueel door bijkomende informatie te verzamelen
 • Het opstellen van advies of van een besluitsvoorstel organiseren
 • Het inlichten van de betrokken partijen aangaande de staat van voortgang van het dossier organiseren

 

Als
kwaliteitsbewaker
  waarborgen van de kwaliteit van de diensten die aan de klanten aangeboden worden

teneinde

  zorgen voor de tevredenheid van deze klanten

 

Voorbeelden van taken
 • De geldigheid en de relevantie van de informatie die aan de buitenwereld meegedeeld wordt, nakijken en verbeteren
 • De procedure inzake het beheer van de arbeidsongevallen bestuderen en verbeteren
 • De medewerkers informeren over vaak voorkomende vragen waarop de antwoorden niet gevonden werden of waarop de antwoorden onvoldoende waren
 • Het proces van besluitvorming in verband met de verklaringen van een ongeval ( reactietijd,...) beoordelen en verbeteren

 

Als
contactpersoon
  instaan voor verschillende taken in verband met communicatie en relaties

teneinde

  het imago en de positie van de dienst in het netwerk van zijn klanten en partners ( slachtoffers, advocaten, besturen van alle FOD's , verzekeringsmaatschappij,...) uit te drukken en te versterken

 

Voorbeelden van taken
 • Indien het ingewikkelde dossiers betreft, de externe partners en de klanten persoonlijk op de hoogte brengen
 • Relaties onderhouden met klanten en met interne en externe partners
 • Over akkoorden van de dienst en aanpassingen van procedures onderhandelen met de specifieke klanten
 • Een samenwerkingsnetwerk ontwikkelen in en rond de dienst, naar gelang het expertisedomein van de dienst

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

de MEDEX-verantwoordelijke (adviseur-generaal)

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 11-50 medewerkers van Niveau C Niveau D

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.