Afdrukken

Attaché A2 - Verantwoordelijke sociale dienst (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : ISD057

Niveau: A

Klasse : A2

Functiefamilie : Operationeel leidinggevenden

Beroepscategorie : 15. Sociale Zekerheid en Sociale bescherming (SD)
Doel van de functie

Aansturen, coördineren en beheren van de sociale dienst die instaat voor de begeleiding van personeel in het kader van professionele en privéproblemen

teneinde

een optimale maatschappelijke dienstverlening te verzekeren voor (het welzijn van) de personeelsleden, meer bepaald door financiële tegemoetkomingen of medische, psychologische of praktische steun toe te kennen

 

Resultaatgebieden
Als
coördinator
  coördineren van de sociale dienst

teneinde

  de toekenning van tegemoetkomingen optimaal te organiseren

 

Voorbeelden van taken
 • verdelen en opvolgen van het werk
 • opstellen en verstrekken van interne richtlijnen omtrent de werkwijze
 • rapporteren aan de personeelsdirecteur m.b.t. de realisatie van de strategische en operationele doelstellingen

 

Als
deskundige/specialist
  voorbereiden van de dossiers m.b.t. aanvragen voor sociale en/of financiële hulp, in samenspraak met de maatschappelijk assistent(en)

teneinde

  de commissie(s) toe te laten een gefundeerde en coherente beslissing m.b.t. de toekenning te nemen

 

Voorbeelden van taken
 • bestuderen van de aanvraag tot tegemoetkoming: de conformiteit met de regelgeving nagaan, de opportuniteit beoordelen, de (financiële) haalbaarheid becijferen
 • bespreken van maatregelen en dossiers met de vakorgansaties
 • bespreken van aanvragen met de maatschappelijk assistenten
 • geïnformeerd blijven omtrent recente ontwikkelingen door het bijwonen van opleidingen, congressen en ontmoetingsfora, of het doornemen van vakliteratuur

 

Als
secretaris
  het secretariaat waarnemen van de technische commissie(s) die beslist (beslissen) over de toekenning van financiële tegemoetkomingen

teneinde

  het proces van de toekenning van financiële tegemoetkomingen vlot en correct te laten verlopen

 

Voorbeelden van taken
 • voorbereiden van de agenda
 • opstellen/verzamelen van de nodige inhoudelijke en financiële nota's/gegevens
 • bij afwezigheid van een/de voorzitter, leiden van de vergadering
 • opstellen van de notulen
 • opvolgen van de uitvoering van de genomen beslissingen

 

Als
informatieverstrekker
  informeren van de personeelsleden en het management

teneinde

  de toepassing en de ontwikkeling van tegemoetkomingen te optimaliseren

 

Voorbeelden van taken
 • advies verstrekken aan personeelsleden op hun vraag
 • doorverwijzen naar bevoegde instanties
 • informeren van de eigen medewerkers

 

Als
leidinggevende
  leiding geven aan een klein team maatschappelijk assistenten

teneinde

  de (psycho)sociale competenties van de dienst te ontwikkelen en aan te wenden

 

Voorbeelden van taken
 • de taken verdelen
 • leiden van interne vergaderingen om lopende dossiers op te volgen en de noden van personeelsleden hieromtrent te bepalen
 • voorzien in mogelijkheden tot ontwikkeling en coaching van het personeel
 • functionerings- en evaluatiegesprekken voeren

 

Als
financieel dossierbeheerder
  vervullen van diverse boekhoudkundige taken

teneinde

  een financieel management van de sociale dienst mogelijk te maken

 

Voorbeelden van taken
 • opmaken/voorbereiden van de begroting
 • opvolgen van de uitvoering van de begroting
 • controleren van de ontvangsten en uitgaven
 • afsluiten van de rekeningen, controleren van de boekhoudkundige verrichtingen
 • rapporteren aan de technische commissie of de personeelsdirecteur

 

Als
organisator
  organiseren en beheren van sociale maatregelen

teneinde

  de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de personeeelsleden te waarborgen of te verbeteren of om de secundaire arbeidsvoorwaarden te verbeteren

 

Voorbeelden van taken
 • organiseren van collectieve maatregelen, zoals preventieve geneeskundige onderzoeken, kinderopvang, drugpreventie
 • organisatie van individuele maatregelen, zoals medische eerstelijnshulp

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

directeur van de stafdienst P&O

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 1-10 medewerkers van Niveau B Niveau C

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • interne organisatie van de dienst
 • voorstellen tot leningen, toelagen, voorschotten, terugbetaling van (medische) kosten
 • betalingsopdrachten tot een overeengekomen bedrag

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • betalingsorders hoger dan een afgesproken bedrag
 • accentverschuivingen in de dienstverlening

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

 

Eigen werkbudget

nihil

 

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • administratief en geldelijk statuut
 • reglement inzake de sociale dienstverlening binnen de overheidsorganisatie
 • beslissingen van het technisch comité

 

Welke vernieuwingen
 • permanente performantieverhoging van de dienst
 • voorstellen tot actualisering van de financiële tegemoetkomingen of nieuw in te voeren financiële tegemoetkomingen

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • eigen evaluatie van de dienstverlening
 • principes van goed beheer
 • evaluatie van de noden

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.