Afdrukken

Attaché A2 accreditatie (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DEC103

Niveau: A

Klasse : A2

Functiefamilie : Dossierbeheerders

Beroepscategorie : 03. Economie (EC)
Doel van de functie

Meewerken aan een beleid voor kwaliteitsbeheer van het Belgisch accreditatiesysteem van de instellingen voor conformiteitbeoordeling, die de kwaliteit van onze producten en diensten aantonen

teneinde

een globaal kwaliteitsbeheer van het Belgisch accreditatiesysteem te garanderen

 

Bevorderen van het accreditatieconcept zowel in de economische sectoren van de vrijwillige markt als in die van de gereglementeerde markt;

teneinde

een globaal kwaliteitsbeheer van het Belgisch accreditatiesysteem te garanderen

 

Resultaatgebieden
Als
attaché bij de accreditatie
  zorgen voor de goede werking van de accreditatieactiviteiten van BELAC

teneinde

  de kwaliteit van de aangeboden diensten te verzekeren

 

Voorbeelden van taken
 • meewerken aan de audit van de instellingen voor conformiteitbeoordeling
 • opvolgen van de evolutie van de accreditatienormen op nationaal, Europees en internationaal niveau en zorgen voor de ontwikkeling in de nieuwe accreditatiesectoren
 • evalueren van de behoeften van de Belgische ondernemingen, in het bijzonder de KMO's, voor wat betreft de conformiteitbeoordeling van de producten en diensten et het vergemakkelijken van het handelsverkeer

 

Als
beheerder van accreditatiedossiers
  zorgen voor het juiste beheer van de technische dossiers

teneinde

  de opvolging van de dossiers te garanderen en de reglementen toe te passen

 

Voorbeelden van taken
 • inleiden en opvolgen van alle administratieve acties die nodig zijn voor het uitvoeren van de accreditatieprocedure
 • beheren van de contacten met de partijen die bij het accreditatiedossier betrokken zijn
 • voorbereiden van het dossier met het oog op de beslissing en uitvoeren van de beslissingen
 • opvolgen van het accreditatiecertificaat en bijwerken van het toepassingsgebied van de accreditatie
 • beheer en bijwerken van de databases betreffende de geaccrediteerde instellingen

 

Als
referentiepersoon
  de afdeling vertegenwoordigen in de gespecialiseerde groepen en kringen en deelnemen aan de werkzaamheden van de internationale organisaties die actief zijn op het gebied van de accreditatie

teneinde

  de nodige input aan te brengen die nodig is voor de innovaties binnen BELAC en voor de uitbreiding van zijn/haar activiteiten

 

Voorbeelden van taken
 • verstrekken van mondelinge en schriftelijke informatie aan de klanten, onze diensten en de andere administraties, raad geven over sommige technische materies
 • deelnemen aan de onderhandelingen over de wederzijdse erkenning Europese Unie-derde landen van de instellingen voor de conformiteitbeoordeling

 

Als
analist
  op de hoogte blijven van de reglementeringen en de evolutie van de techniek in de sectoren waarvoor hij/zij bevoegd is

teneinde

  te verzekeren dat de analyses en adviezen juist zijn

 

Voorbeelden van taken
 • bestuderen van de reglementeringen en de normen in zijn werkterrein, op nationaal, Europees of internationaal niveau indien nodig
 • studies, analyses, syntheses of ontwikkelingen uitvoeren

 

Als
interface tussen de technische en de wettelijke wereld
  deelnemen aan de opstelling en de bijwerking van de reglementeringen betreffende de conformiteitbeoordelingen in België

teneinde

  te voorkomen dat de huidige reglementeringen de innovatie belemmeren

 

Voorbeelden van taken
 • eventuele maatregelen voorstellen indien blijkt dat de huidige reglementering niet volstaat om kwaliteitsvolle producten of diensten te garanderen
 • deelnemen aan het overleg met de economische actoren, collega’s van andere diensten, andere openbare diensten of andere EU-lidstaten
 • de werkzaamheden betreffende normalisatie opvolgen

 

Als
pedagoog
  zijn/haar kennis binnen en buiten de dienst overbrengen

teneinde

  de interne en externe medewerkers hun deskundigheid in hun vakgebied en hun werkautonomie kunnen uitbreiden

 

Voorbeelden van taken
 • voorleggen van zijn/haar kennis, expertise en methodes
 • overbrengen van zijn/haar kennis, expertise en methodes
 • evalueren van de opleidingsbehoeften
 • aanpassen van het didactisch materieel
 • organiseren van en actief deelnemen aan informatiesessies, seminaries,…

 

Als
projectbeheerder
  meewerken aan elke opdracht die hem/haar door de hiërarchie zou toevertrouwd worden en die binnen of buiten zijn of haar werkdomein ligt

teneinde

  bij te dragen tot het halen van de strategische doelstellingen van de FOD

 

Voorbeelden van taken
 • uitvoeren van studies, analyses, syntheses of ontwikkelingen inleiden of superviseren
 • projecten opstarten en/of beheren

 

Als
leidinggevende
  medewerkers begeleiden en motiveren

teneinde

  bij te dragen tot de goede werking van de administratieve structuur

 

Voorbeelden van taken
 • de medewerkers van de niveaus B, C en D omkaderen
 • zorgen voor de permanente vorming van zijn medewerkers
 • meewerken aan de scholing van de nieuwe collega’s

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

het diensthoofd

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 1-10 medewerkers van Niveau B Niveau C Niveau D

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.