Afdrukken

Attaché A2 erkenning der aannemers (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DEC105

Niveau: A

Klasse : A2

Functiefamilie : Controleurs / inspecteurs / auditors

Beroepscategorie : 03. Economie (EC)
Doel van de functie

Bijdragen tot:
- het beheren van erkenningdossiers van de bouwbedrijven die openbare werken uitvoeren en het evalueren van hun technische bekwaamheid en hun financiële en economische draagkracht alsook van hun professionele integriteit
- het formuleren van pragmatische voorstellen om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren op basis van een op ervaring steunende analyse

teneinde

de kwalitatieve selectie van de overheidsopdrachten van werken te verzekeren en aan de aanbestedende overheden de nodige waarborgen voor een goede uitvoering van de werken te verstrekken

 

Resultaatgebieden
Als
expert/dossierbeheerder
  de technische bekwaamheid en de financiële en economische draagkracht van de bouwbedrijven onderzoeken alsook hun professionele integriteit

teneinde

  de kwalitatieve selectie van de bedrijven die erkend zijn voor openbare werken te verzekeren

 

Voorbeelden van taken
 • de financiële situatie van het bedrijf analyseren aan de hand van boekhoudingstukken
 • de goede sociale en financiële situatie van het bedrijf nagaan aan de hand van aantal officiële documenten (sociale verplichtingen, BTW, toegang tot het beroep, …)
 • de klasse van het te erkennen bedrijf bepalen via analyse van de wettelijke criteria
 • de professionele integriteit van de ondernemers bepalen op basis van hun strafregister

 

Als
analist
  op de hoogte blijven van de reglementeringen en de evolutie van de techniek in de sectoren waarvoor hij/zij bevoegd is

teneinde

  te verzekeren dat de analyses en adviezen juist zijn

 

Voorbeelden van taken
 • bestuderen van de reglementeringen en de normen in zijn of haar werkterrein, op nationaal, Europees of internationaal niveau indien nodig
 • studies, analyses, syntheses of ontwikkelingen uitvoeren

 

Als
interface tussen de technische en de wettelijke wereld
  deelnemen aan de opstelling en de bijwerking van de reglementeringen betreffende de veiligheid van de diensten aangeboden door de aannemers

teneinde

  een hoge beschermingsgraad van de opdrachtnemende onderneming en een eerlijke concurrentie te garanderen

 

Voorbeelden van taken
 • eventueel maatregelen voorstellen indien blijkt dat de huidige reglementering niet volstaat om voldoende veilige diensten te garanderen
 • deelnemen aan het overleg met de economische actoren, collega’s van andere diensten, andere openbare diensten of andere EU-lidstaten

 

Als
specialist
  complexe dossiers behandelen, de behoeften van de belangengroepen analyseren en naar buiten toe communiceren

teneinde

  bij te dragen tot de toepassing en de aanpassing van het recht en te zorgen voor de juiste communicatie van de geldende regels in het bewuste domein

 

Voorbeelden van taken
 • de evolutie volgen van de behoeften en de verwachtingen van de betrokken belangengroepen en de gevolgen ervan evalueren
 • geschillendossiers behandelen
 • de dienst vertegenwoordigen in de externe contacten met inachtneming van de toepasselijke regels

 

Als
projectbeheerder
  meewerken aan elke opdracht die hem/haar door de hiërarchie zou toevertrouwd worden en die binnen of buiten zijn of haar werkdomein ligt

teneinde

  bij te dragen tot het halen van de doelstellingen van de directie

 

Voorbeelden van taken
 • uitvoeren van studies, analyses, syntheses of ontwikkelingen inleiden of superviseren
 • projecten opzetten en/of beheren

 

Als
leidinggevende
  zijn/haar medewerkers begeleiden en motiveren

teneinde

  bij te dragen tot de goede werking van de administratieve structuur

 

Voorbeelden van taken
 • de medewerkers van de niveaus B, C en D omkaderen
 • zorgen voor de permanente vorming van zijn/haar medewerkers
 • meewerken aan de scholing van de nieuwe collega’s

 

Als
coach
  alles in het werk stellen en raad geven aan zijn/haar team, en zijn/haar kennis binnen de dienst overbrengen

teneinde

  bij te dragen tot de ontwikkeling van de medewerkers en hen zo veel mogelijk vooruitgang te doen boeken en hun deskundigheidsvakgebied en hun zelfstandigheid in hun werk te versterken

 

Voorbeelden van taken
 • de te bereiken doelstellingen voor de dienst vastleggen en de naleving van deze doelstellingen evalueren
 • individuele gesprekken houden met de medewerkers, de knelpunten bepalen evenals de aanwezige en de te ontwikkelen competenties
 • zijn/haar kennis, expertise en methodes voorstellen, delen en overbrengen
 • elke medewerker bij zijn/haar vooruitgang begeleiden, ondersteunen en stimuleren en op een opbouwende wijze zowel positieve als negatieve feedback geven met betrekking tot zijn/haar werkwijze zodat de persoonlijke sterke en zwakke kanten beter kunnen begrepen worden
 • als vertrouwenspersoon oplossingen voor persoonlijke problemen formuleren

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

de economische actoren (bedrijven, professionele organisaties, advocaten, bedrijfsrevisoren, …)

administratieve, sociale, fiscale, financiële en technische informatie

per brief, e-mail ...

wekelijks

de aanbestedende overheden (federale, regionale, gemeente overheden)

klachten, administratieve of technische informatie

per brief, e-mail ...

wekelijks

andere overheden (Kruispuntbank van Ondernemingen, RSZ, NBB)

administratieve, sociale, fiscale en financiële informatie

per brief, e-mail ...

wekelijks

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

de economische actoren

adviezen en beslissingen

per brief, e-mail ...

wekelijks

de aanbestedende overheden

adviezen en beslissingen

per brief, e-mail ...

wekelijks

de burgers

adviezen en beslissingen

per brief, e-mail ...

wekelijks

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

het diensthoofd

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 1-10 medewerkers van Niveau B Niveau C Niveau D

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • organisatie van zijn/haar tijdsbesteding aan projectenbeheer
 • raadgevingen en standpunten per telefoon

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • principiële kwesties
 • juridische interpretaties

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

niet van toepassing

 

Eigen werkbudget

niet van toepassing

 

Andere kwantitatieve gegevens

1. niet van toepassing

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • de wetgeving over de overheidsopdrachten, deel kwalitatieve selectie
 • Europese richtlijnen

 

Welke vernieuwingen
 • bevorderen van teamwork en multidisciplinaire benadering van de problematiek
 • voorstellen formuleren tot wijziging van de bestaande wetgeving
 • reglementair overleg met andere Belgische of Europese overheden

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • voorstellen en raadgevingen van de overheden
 • verbeteringen op basis van eigen ervaring

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.