Afdrukken

Attaché A2 agronomie - Teamverantwoordelijke (penitentiair) (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DMP036

Niveau: A

Klasse : A2

Functiefamilie : Operationeel leidinggevenden

Beroepscategorie : 13. Menselijke en Dierlijke Gezondheid (MP)
Doel van de functie

Alle aspecten van de operationele leiding van het penitentiair landbouwbedrijf waarborgen (logistiek, financiën, management, …)

teneinde

het oog op een optimaal rendement, rekening houdend met de penitentiaire context en conform alle regelgevende (veiligheid, milieu, dierenwelzijn, …) en budgettaire voorschriften.

 

Resultaatgebieden
Als
Deskundige
  De kwaliteit van de arbeidsprocessen en de kwaliteit van de productie waarborgen met inachtneming van de diverse geldende regelgevingen

teneinde

  de onderneming een concurrerende positie op de landbouwmarkt te waarborgen.

 

Voorbeelden van taken
 • De sanitaire kwaliteit van het vee volgen.
 • De naleving van de milieuvoorschriften (verspreiding van mest, gier, vetten, …) waarborgen.
 • De melk-, groente-, vlees-, bosbouwproductie… optimaliseren.
 • Zich aanpassen aan de normen inzake veiligheid en welzijn op het werk teneinde het risico op arbeidsongevallen te beperken, zowel voor het personeel als voor de gedetineerden.
 • Op de hoogte blijven van alle nieuwe wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen op het stuk van landbouwbedrijven.

 

Als
Leidinggevende
  Operationele leiding geven aan de leden van het landbouwbedrijf in overleg met het inrichtingshoofd of zijn daartoe afgevaardigde adjunct

teneinde

  doeltreffende werking van de dienst mogelijk te maken.

 

Voorbeelden van taken
 • Het onderhoud van de productie-apparatuur en de gebouwen waarborgen.
  Alle rollen en taken duidelijk verdelen.
 • De ontwikkeling van de medewerkers stimuleren.
  Het verloop van de ontwikkelcirkels van de medewerkers waarborgen.
 • De continuïteit van de dienst waarborgen.
  Luisterbereidheid tonen ten aanzien van de meerderen en de medewerkers teneinde te anticiperen op de problemen en deze zo spoedig mogelijk op te lossen.
 • De praktische problemen van het personeel op passende wijze behandelen en oplossen.
 • Zijn deskundigheid delen met zijn medewerkers.

 

Als
beheerder
  Het financieel beheer van het landbouwbedrijf volgen in samenwerking met de boekhouder van het landbouwbedrijf en projecten voorstellen, starten en volgen

teneinde

  De rentabiliteit van het bedrijf te waarborgen en de tewerkstelling van de gedetineerden daarbij zoveel mogelijk te bevorderen

 

Voorbeelden van taken
 • Financiële plannen opstellen in het kader van specifieke projecten.
 • De doeltreffendheid van de lopende procedures onderzoeken.
 • De mogelijkheden om te investeren in landbouwmateriaal (machines, werktuigen,…) onderzoeken.
 • De evolutie van de marktprijzen volgen.
 • Meewerken aan het opstellen van bestekken in het kader van overheidsopdrachten.

 

Als
beheerder van een netwerk
  Relaties uitbouwen in zijn expertisedomein

teneinde

  belangen van de dienst te verdedigen en deel te nemen aan vernieuwende projecten

 

Voorbeelden van taken
 • Deelnemen aan werkgroepen.
 • Partnerschap met externe instanties bevorderen.
 • Goede relaties onderhouden met de externe deskundigen (universiteiten, landbouwverengingen of verenigingen ter bevordering van duurzame landbouwproductie, dierenartsen, veehandelaars, producenten van landbouwmachines en werktuigen,…).
 • Contact onderhouden met de Regie der Gebouwen om het onderhoud van de bestaande gebouwen en de follow-up van nieuwe onroerende projecten te optimaliseren.

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

Het inrichtingshoofd of zijn afgevaardigde adjunct

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 11-50 medewerkers van Niveau B Niveau C Niveau D

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.