Afdrukken

Attaché A2 operationele planning - Teamverantwoordelijke (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DSA610

Niveau: A

Klasse : A2

Functiefamilie : Operationeel leidinggevenden

Beroepscategorie : 06. Algemeen Beheer (SA)
Doel van de functie

In de lijn van het beleid van de afdelingschefs, instaan voor de operationele planning van een van de teams, een van de afdelingen, een van de centra of departement van de entiteiten of van de stafdiensten van de FOD financiën, alsook de verantwoordelijkheid van zijn doelstellingen dragen en het team leiden op operationeel gebied

teneinde

de doelstellingen van deze teams effectief en efficiënt te realiseren.

 

Resultaatgebieden
Als
organisator
  De acties bepalen die, in functie van de beschikbare middelen, door de leden van het team moeten worden uitgevoerd

teneinde

  de gestelde doelstellingen te verwezenlijken en duidelijke richtlijnen te geven aan het personeel

 

Voorbeelden van taken
 • beoordelen van het werkvolume en/of het beschikbare personeel en materiaal
 • uitleggen van de uit te voeren acties
 • het opmaken van de inventaris van de prioritaire acties die moeten worden ondernomen om de doelstellingen te bereiken

 

Als
planningsdeskundige
  Operationaliseren van het plan van de afdelingschefs, waarin de concrete acties zijn opgenomen die door de leden van het team moeten worden uitgevoerd

teneinde

  de verantwoordelijkheid op te nemen voor de uitvoering van het plan

 

Voorbeelden van taken
 • beleggen van vergaderingen met de teamleden
 • het toekennen van duidelijke en precieze opdrachten aan de teamleden
 • een ononderbroken contact onderhouden met de teamleden

 

Als
coach
  De verschillende teamleden motiveren, evalueren en leiden

teneinde

  een optimale inzet van elk van hen op te wekken

 

Voorbeelden van taken
 • alle oorzaken van demotivatie aanpakken
 • deelnemen aan seminaries met betrekking tot opleiding en individuele coaching
 • handelen zowel op het individueel niveau als op het niveau van het team

 

Als
supervisor
  Kwalitatief en kwantitatief opvolgen van het werk van de leden van het team

teneinde

  de verwezenlijking van de vooropgestelde doelstellingen te beoordelen ten opzichte van de hiervoor ter beschikking gestelde middelen

 

Voorbeelden van taken
 • de boordtabel van het team regelmatig raadplegen
 • conclusies trekken en de leden van het team ondervragen
 • aansporen om betere oplossingen te vinden
 • de inspanningen en de positieve resultaten erkennen en appreciëren
 • waken over de ethiek van de medewerkers en over de naleving van de reglementering en de richtlijnen

 

Als
contactpersoon
  De vereiste interne en externe, formele en informele contacten leggen met de politiediensten, gerechtelijke instanties, de burgers ….

teneinde

  te beschikken over alle vereiste informatie om de goede werking van het team te waarborgen

 

Voorbeelden van taken
 • het team vertegenwoordigen op interne en externe vergaderingen
 • het verzekeren van de verspreiding van de verkregen inlichtingen onder de leden van het team
 • antwoorden op de gestelde vragen van interne en externe klanten die betrokken zijn in een dossier

 

Als
verslaggever
  Regelmatig en gericht feedback geven aan het afdelingshoofd over de activiteiten en de resultaten van het team

teneinde

  hem/haar de mogelijkheid te bieden om ze te evalueren en te integreren in zijn managementbeleid

 

Voorbeelden van taken
 • verslagen opstellen
 • deelnemen aan vergaderingen

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

eigen FOD

wetgeving (wet, KB, MB,...)

als dossier

maandelijks

andere federale overheids[...]

schriftelijke vragen

als dossier

wekelijks

particulieren/burgers

schriftelijke vragen

per brief, e-mail ...

dagelijks

particulieren/burgers

mondelinge vragen

per brief, e-mail ...

dagelijks

collega's

mondelinge vragen

persoonlijk contact

dagelijks

management

beslissingen

als dossier

wekelijks

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

eigen FOD

statistieken

als dossier

maandelijks

andere federale overheids[...]

schriftelijke adviezen

als dossier

wekelijks

management

schriftelijke adviezen

als dossier

dagelijks

collega's

mondelinge adviezen

persoonlijk contact

dagelijks

particulieren/burgers

schriftelijke antwoorden

per brief, e-mail ...

dagelijks

rechterlijke macht

beslissingen

als dossier

dagelijks

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

een afdelingshoofd

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 11-50 medewerkers van Niveau A /SW Niveau B Niveau C

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • de verdeling van het werk onder de leden van het team
 • de werkmethoden en de opdrachten binnen het team in het kader van de realisatie van zijn/haar actieplan
 • het leggen van externe en interne contacten

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • het vastleggen van uitgaven (personeel, materiaal, enz.)
 • het laten aanbrengen van aanpassingen aan het actieplan dat door het afdelingshoofd werd opgesteld in functie van de materiële middelen, het beschikbaar personeel en bijzondere omstandigheden tijdens het verloop van de werkzaamheden van het team
 • het volgen van cursussen en seminaries
 • het aanpassen van de doelstellingen

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

 

Eigen werkbudget

 

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • het actieplan van het afdelingshoofd
 • algemene en specifieke richtlijnen vastgesteld voor de FOD en de entiteit of de stafdienst alwaar de functie wordt uitgeoefend
 • de wetgeving en de reglementering, administratieve richtlijnen en – instructies eigen aan de behandelende materie

 

Welke vernieuwingen
 • interne operationele instructies van toepassing op het team

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • de bepaling en de uitvoering van de operationele doelstellingen van de teams

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.