Afdrukken

Attaché A2 risicobeheer (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DWO007

Niveau: A

Klasse : A2

Functiefamilie : Thematische experten

Beroepscategorie : 14. Wetenschappen, Toegepaste wetenschappen, Studie en Onderzoek (WO)
Doel van de functie

Meewerken aan de ontwikkeling, de uitvoering en het beheer van een internationaal en nationaal beleid betreffende chemische en fysieke gevaren en risico’s

teneinde

een hoog niveau van bescherming van de gezondheid en het leefmilieu te verzekeren.

 

Resultaatgebieden
Als
deskundige/specialist
  het identificeren, analyseren, samenvatten, integreren en ter beschikking stellen van beschikbare relevante wetenschappelijke, technische en juridische bijdragen en van zijn expertise aan verschillende doelgroepen

teneinde

  bij te dragen aan de ontwikkeling van het beleid met betrekking tot de expertise, het werk bij te sturen en een optimale strategie te ontwikkelen en te bekomen

 

Voorbeelden van taken
 • verzekeren van de opvolging van de technische en wetenschappelijke dossiers, omtrent hun volledigheid, consistentie, kwaliteit en algemene conformiteit met de wettelijke of de in de internationale context voorziene vereisten, waken over de finale redactie van wetenschappelijke rapporten (bv. rapport van risico-evaluatie)
 • deelnemen aan werkgroepen op nationaal, Europees en internationaal niveau, voorstellen en verdedigen van rapporten en dit, op nationaal, Europees en internationaal niveau , antwoorden op parlementaire vragen, op vragen van derden en het Kabinet
 • leveren van input voor beleidsadviezen door relevante informaties op te zoeken in de gepubliceerde artikels en in de gespecialiseerde wetenschappelijke pers ; parlementaire vragen en vragen van derden en van het kabinet beantwoorden – opzoeken, analyseren van gegevens uit de literatuur, conclusies trekken
 • vertalen van wetenschappelijk studiewerk naar het beleid toe (het verzamelen, analyseren, interpreteren en evalueren van beleidsrelevante informatie)

 

Als
dossierbeheerder
  een nauwkeurige administratieve/technische/wetenschappelijke analyse van de dossiers uitvoeren en alle informatie integreren

teneinde

  conclusies en adviezen te formuleren voor de betrokken partners

 

Voorbeelden van taken
 • beheren van dossiers aangaande chemische producten, conform de Europese en nationale wetgeving
 • communiceren met stakeholders ( incl. vraagsteller ) en met andere overheden
 • organiseren van de nodige externe expertise ter ondersteuning van de beslissingen
 • organiseren van vergaderingen met experten
 • gemotiveerde wetenschappelijke beslissing opstellen en rekening houden met het standpunt van alle partijen

 

Als
strategisch en beleidsadviseur
  evalueren, innoveren en voorbereiden van het beleid, rekening houdend met de Europese richtlijnen en andere Europese en internationale regelgeving in verband met chemische en fysieke gevaren en risico’s

teneinde

  het nationaal, het Europees en het internationaal beleid te ontwikkelen

 

Voorbeelden van taken
 • geven en schrijven van beleidsvoorstellen aangaande het beleid inzake chemische producten en het optreden als adviseur van chemische en fysieke gevaren en risico’s in relatie met andere beleidsdomeinen het organiseren en voorzitten van vergaderingen betreffende het beleid van chemische en fysieke gevaren en risico’s
 • coördineren van het beslissingsproces (onderhandelen, het schrijven en bespreken van voorstellen met juristen en technische werkgroepen, het voorbereiden van Koninklijke Besluiten, ...)
 • opvolgen en sturen van beleidsondersteunend studiewerk in kader van chemische en fysieke gevaren en risico’s
 • identificeren van de juiste gesprekspartners binnen en buiten de eigen organisatie en het opbouwen van relaties en netwerken met de gesprekspartners

 

Als
vertegenwoordiger/internationaal onderhandelaar
  voorstellen van standpunten opmaken en vertegenwoordigen van de dienst/de bevoegde autoriteit/België in nationale, Europese en internationale instellingen

teneinde

  het Belgische standpunt inzake het beleid van chemische en fysieke gevaren en risico’s te verdedigen

 

Voorbeelden van taken
 • harmoniseren van het Belgische standpunt betreffende het beleid door het organiseren van verschillende vergaderingen
 • deelnemen aan voorbereidende Europese en internationale vergaderingen om het Belgische standpunt te verdedigen en de besluitvorming te beïnvloeden
 • vertegenwoordigen van België bij de onderhandelingen over de Europese wetgeving inzake chemische stoffen
 • optreden als contactpunt bij de Europese Gemeenschap en het Europees agentschap voor het beleid inzake en fysieke gevaren en risico’s

 

Als
projectleider en coördinator
  het plannen en coördineren van projecten (bv. studiewerk) en het waarnemen van het operationeel beheer

teneinde

  tot een optimale evolutie van de projecten te komen, rekening houdende met de termijnen en een goede werking van de cel te verzorgen

 

Voorbeelden van taken
 • plannen van de taken van de medewerkers en experts en het aansturen van projectmedewerkers (het superviseren, begeleiden en coachen van de teams van externe en interne experts)
 • conceptualiseren van projecten (beschrijving van doelstellingen, analyse van de noden om deze doelstellingen te realiseren, opstellen van budgettaire ramingen, identificering van experten en instanties, competenties,…) alsook het uitvoeren van deze projecten
 • efficiënt beheren van de toegewezen middelen voor het realiseren van specifieke doelstellingen, dit conform de procedures die in overheidsinstellingen zijn opgelegd (budgetbeheer, personeelsbeheer,…)

 

Als
coach/functioneel verantwoordelijke
  begeleiden, motiveren, ontwikkelen en opvolgen medewerkers

teneinde

  de doelstellingen te behalen dankzij gemotiveerde en performante medewerkers

 

Voorbeelden van taken
 • de opleidingsbehoefte(n) van de medewerkers schatten en desgevallend dit voorstellen, te waken over de theoretische en werkplekopleiding van nieuwe medewerkers
 • bewerkstelligen van de ontwikkeling van medewerkers door middel van een regelmatige opvolging en het opstellen van ontwikkelcirkels en evaluaties
 • een referentiepunt zijn voor de medewerkers en delen van kennis met medewerkers
 • waken over de individuele begeleiding en over de ontwikkeling van de medewerkers, desgevallend deze te ontwikkelen evenals de eventuele gevoelige punten

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

kabinet, minister

studieverslagen

per brief, e-mail ...

ad hoc

Europese instellingen

mondelinge vragen

informeel

ad hoc

collega's/afdelingshoofd/ externe experts

verslagen van vergaderingen

persoonlijk contact

dagelijks

andere fed. overh. diensten

Europese wetgeving

vergadering, stuurgroep ...

wekelijks

directeur-generaal

mondelinge adviezen

internet

ad hoc

organisaties/ondernemingen

wetenschappelijke info

ad hoc

Internationale organisaties

ad hoc

andere Europese lidstaten

ad hoc

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

kabinet, minister

mondelinge adviezen

persoonlijk contact

ad hoc

collega's/ afdelingshoofd

schriftelijke vragen

als dossier

dagelijks

Europese instellingen

rapporten

vergadering, stuurgroep ...

ad hoc

andere fed. overh. diensten

beslissingen

per brief, e-mail ...

wekelijks

directeur-generaal

antwoorden op vragen

internet

ad hoc

organisaties/ondernemingen

vragen, resultaten, advies

ad hoc

particulieren/burgers

ad hoc

andere Europese lidstaten

ad hoc

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

het diensthoofd "Risicobeheersing" /celhoofd

de functie geeft functioneel leiding aan maximaal 4 personen van niveau A, B, C of D

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • alles wat de dagelijkse opvolging en organisatie van het werk betreft
 • alle noodzakelijke acties zonder dat dit financiële of politieke implicaties heeft
 • informele contacten met het kabinet en andere externe actoren

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • alle acties die financiële of politieke implicaties hebben
 • het aanvragen van opleidingen
 • het aanvragen van verlof
 • buitenlandse missies

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

300.000€

 

Eigen werkbudget

variabel in functie van de expert

 

Andere kwantitatieve gegevens

1. verschillende projecten waaraan verschillende externe deskundigen meehelpen; meestal duurt een project een aantal jaren

2. verschillende vergaderingen in het buitenland/jaar

3. verschillende vergaderingen in het binnenland/week

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • de Europese wetgeving, richtlijnen en verordening inzake chemische en fysieke gevaren en risico’s, de Belgische wet- en regelgeving in het domein

 

Welke vernieuwingen
 • elk advies dat gegeven wordt ter ontwikkeling van het beleid is vernieuwend omdat er in België op dit vlak nog niet veel is gebeurd. Bv. de risicobeoordeling van bestaande stoffen is pionierswerk.
 • de wetgeving wordt constant uitgebreid en aangepast
 • bijdragen tot het aanvullen op EU-niveau van de technische begeleidingsdocumenten (welke richtlijnen geven over hoe de risicobeoordeling voor bepaalde stoffen dient te gebeuren)
 • actieve deelname aan de ontwikkeling van het Europese/internationale beleid door vervulling van de BE verplichtingen op dit vlak + beïnvloeding van het Europese/internationale beleid door deelname aan EU/internationale expertenforums

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • wetenschappelijk onderzoek, vakliteratuur, netwerken, technische gidsen

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.