Afdrukken

Kinderverzorger (M/V)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : MP004

Niveau: C

Functiefamilie : Begeleiders

Beroepscategorie : 13. Menselijke en Dierlijke Gezondheid (MP)
Doel van de functie

Kinderen tussen 0 en 3 jaar opvangen, verzorgen en begeleiden in het kader van een gezamenlijk pedagogisch project, waarbij ook de ouders worden betrokken

teneinde

een kwaliteitsvol en aangenaam dagverblijf voor de kinderen te garanderen en hun welzijn en gezondheid optimaal mede te behartigen.

 

Resultaatgebieden
Als
opvoeder
  kinderen begeleiden volgens de procedures of voorschriften en de deontologische code

teneinde

  hen een aangepaste opvang te bieden.

 

Voorbeelden van taken
 • Instaan voor algemene verzorging (hygiëne, voeding), zindelijkheidstraining en verrichten van bepaalde medische handelingen op doktersvoorschrift
 • Een veilige, hygiënische en rustige omgeving verzekeren voor de kinderen
 • Activiteiten organiseren afgestemd op de doelgroep
 • Begeleiden van vrije speelmomenten
 • Zorg dragen dat de kinderen voldoende rust hebben en dit volgens de behoefte van ieder kind

 

Als
verzorger
  vertrouwen en geborgenheid geven aan de kinderen en hen sociaal en emotioneel opvangen

teneinde

  het welbevinden van de kinderen te verhogen.

 

Voorbeelden van taken
 • Kinderen begeleiden naar het toilet, de zwakkeren helpen
 • Kinderen verzorgen bij ongelukjes (natte luiers…)
 • Kinderen helpen bij het eten en het drinken
 • Luizen signaleren en helpen bij de behandeling
 • De eerst hulp bij ongevallen toedienen en in (ongevallen)register noteren

 

Als
contactpersoon
  inlichtingen verstrekken en vragen of klachten van de begeleide kinderen of hun ouders met betrekking tot de begeleiding beantwoorden

teneinde

  hen volledige informatie over de begeleiding te verstrekken of een antwoord te bieden op de vraag of klacht.

 

Voorbeelden van taken
 • Concrete vragen beantwoorden in verband met de werkwijze, timing, opvolging,…
 • Een vertrouwensrelatie met de ouders opbouwen
 • De ouders informeren over de evolutie van hun kind
 • De door de ouders verstrekte informatie doorgeven aan de collega’s en de hiërarchische overste

 

Als
deskundige
  diensten verlenen die de theoretische en praktische kennis ter zake van kinderverzorging vereisen en zorgen toedienen met inachtneming van de voorschriften op het stuk van hygiëne en diëtetiek die voor baby’s en peuters van toepassing zijn

teneinde

  in een optimale opvang kinderen van 0 tot 3 jaar te voorzien.

 

Voorbeelden van taken
 • Vertrouwd zijn met het huishoudelijk reglement en de hygiënevoorschriften en deze toepassen
 • Nazicht voorraad inzake voeding, didactisch en ander (spel)materiaal
 • Op de hoogte blijven van de actualiteit en van de meest recente evoluties en vernieuwingen op het vakgebied. Vernieuwingen toepassen in de praktijk.

 

Als
observator
  inzicht verwerven in de fysieke en/of psychische toestand van de kinderen

teneinde

  een basis te leggen voor mogelijke begeleiding

 

Voorbeelden van taken
 • De psychische en fysieke (gezondheids)toestand van de kinderen observeren
 • De motorische en sociale ontwikkeling van de kinderen observeren
 • De observatieresultaten delen met de leden van het team

 

Als
administratief medewerker
  administratieve taken verrichten

teneinde

  de gepaste informatie over het kind aan de ouders te kunnen meegeven en de nodige informatie over de werking het de crèche bij te houden.

 

Voorbeelden van taken
 • Observatieschema’s invullen: Voor elk kind de individuele gegevens bijhouden en een dagschema en/of verslagboek opstellen
 • Aanwezigheidslijsten bijhouden
 • Nazicht voorraad inzake medicijnen en verzorgingsmateriaal

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

de directie van het kinderdagverblijf

Planning (uurregeling, verlofdagen)

Schriftelijke en mondelinge informatie

dagelijks

de arts verbonden aan het kinderdagverblijf

Instructies inzake hygiëne en diëtetiek

Schriftelijke en mondelinge informatie

ad hoc

de officiële instanties voor kinderopvang

advies inzake de ontwikkeling van het kind

Schriftelijke en mondelinge informatie

ad hoc

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

aan de directie van het kinderdagverblijf

Evolutie van het kind

Schriftelijke en mondelinge informatie

dagelijks

aan de collega’s

Evolutie van het kind

Schriftelijke en mondelinge informatie

dagelijks

aan de ouders

Evolutie van het kind

Schriftelijke en mondelinge informatie

ad hoc

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

De directeur van het kinderdagverblijf of de persoon die hem/haar vervangt

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • de acties die moeten worden genomen, afgestemd op het tempo van het kind
 • de manier waarop moet worden gehandeld met het oog op het welzijn van het kind (contact opnemen met de ouders wanneer het kind ziek is, de arts erbij halen)
 • activiteiten met de kinderen

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • af te wijken van de standaard werkregeling
 • verlof te nemen
 • Alles wat afwijkt van de normale procedures en specifieke richtlijnen waarbinnen de kinderzorger zijn taken uitoefent

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

Niet relevant

 

Eigen werkbudget

Niet relevant

 

Andere kwantitatieve gegevens

1. Niet relevant

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • Wetgeving inzake kinderopvang, criteria die door de O.N.E. en Kind&Gezin zijn uitgevaardigd; huishoudelijke reglement

 

Welke vernieuwingen
 • De functie kan vernieuwingen voorstellen met betrekking tot het pedagogisch project van het kinderdagverblijf die voorvloeien uit besprekingen in de teamvergaderingen.

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • Er worden vernieuwingen uitgevoerd overeenkomstig de instructies van de instanties voor kinderopvang of ingevolge inspectiebezoeken van de O.N.E. of Kind&Gezin.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen – basis of basis en marges of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.