Afdrukken

Attaché A2 - Verantwoordelijke algemeen secretariaat (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DSA170

Niveau: A

Klasse : A2

Functiefamilie : Tactisch leidinggevenden

Beroepscategorie : 06. Algemeen Beheer (SA)
Doel van de functie

Het aansturen, coördineren en opvolgen van de activiteiten van het algemeen secretariaat

teneinde

de dienst in staat te stellen zijn missie en opdrachten te verrichten:
* het correct beheren van de mandaten (procedure tot benoeming en ontslag van leden, hernieuwing van mandaten, publicatie in het Belgisch
Staatsblad, gegevensbeheer voor de uitbetaling van presentiegelden) en
het waarborgen van de goede werking van de RIZIV-organen
* het correct beheren van de aanwezigheden voor de toekenning van
de Bijzonder Voorzorgseretekens aan de gerechtigden
* het tijdig publiceren en verspreiden van diverse RIZIV-publicaties aan
de betrokkenen interne en externe partijen
* het uitvoeren van secretariaatswerk en dactylografiewerk voor de
algemeen ondersteunende diensten en voor de kerndiensten
van het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering).

 

Het opvolgen, verwerken en verspreiden van informatie betreffende:
* de evolutie van de wetgevingen betreffende de ziekte-
en invaliditeitsverzekering
* actuele thema's binnen het domein van de sociale zekerheid

teneinde

de betrokkenen op periodieke wijze via het informatieblad RIZIV, overzichtelijke en actuele informatie te verschaffen ter ondersteuning bij het uitoefenen van hun kerntaken.

 

Het uitvoeren van de administratieve en logistieke aspecten verbonden aan het algemeen beheerscomité

teneinde

de administrateur-generaal, die het dagelijks beheer van het algemeen beheerscomité waarneemt, te ondersteunen opdat het algemeen beheerscomité zijn bevoegdheden kan uitvoeren.

 

Resultaatgebieden
Als
diensthoofd
  het organiseren en leiden van het algemeen secretariaat; alsook het vertegenwoordigen van het algemeen secretariaat door het onderhouden van relaties met interne en externe personen, instanties, enz., door het verschaffen van advies in verband met de gevraagde of gekregen informatie

teneinde

  op een efficiënte en effectieve manier de activiteiten van de dienst te realiseren binnen het kader van het operationeel en strategisch plan, en om samenhangende en correcte informatie die in relatie staat tot de activiteiten van de dienst te verzamelen, te verwerken of te verspreiden conform de geldende reglementeringen

 

Voorbeelden van taken
 • het vertalen van het strategisch en operationeel plan in het jaarlijkse actieplan voor de dienst en het stimuleren en opvolgen van de concrete realisatie ervan
 • het uittekenen van het organogram van de dienst en het organiseren van de activiteiten
 • het verspreiden van dienstorders onder de medewerkers in verband met werkprocedures, het opslaan van gegevens, de gegevensoverdracht tussen medewerkers, enz.
 • rapporteren aan de directie betreffende de activiteiten en resultaten van de dienst
 • het verschaffen van advies aan interne of externe personen en instanties in verband met de gevraagde of gekregen informatie

 

Als
leidinggevende
  het plannen, organiseren, opvolgen en bijsturen van de activiteiten en resultaten van de teamchefs en hun team van medewerkers

teneinde

  een optimale interne en externe dienstverlening te garanderen door de activiteiten tijdig en kwalitatief uit te voeren in overeenstemming met de operationele doelstellingen van de dienst

 

Voorbeelden van taken
 • het bepalen van de prioriteiten
 • het verdelen en coördineren van het werk en het geven van duidelijke richtlijnen en objectieven aan de teamchefs en de medewerkers
 • het garanderen van de continuïteit van de dienst in functie van de afwezigheden
 • het bepalen van de behoeften van de dienst (personeel, materiaal, ICT-middelen, opleiding, ... en het uitvoeren van de bijhorende administratieve taken zoals het beheer van verloven, afwezigheden, het invullen van aanvraagformulieren, enz.
 • het opvolgen van de activiteiten en de correcte toepassing van de reglementeringen en procedures inzake mandatenbeheer en het toekennen van het Bijzonder Voorzorgsteken en het bijsturen van de resultaten

 

Als
jurist
  het opvolgen, verwerken en verspeiden van informatie betreffende de evolutie van de wetgevingen betreffende de ziekte- en invaliditeitsverzekering en betreffende actuele thema's binnen het domein van de sociale zekerheid

teneinde

  de betrokkenen op periodieke wijze via het informatieblad RIZIV overzichtelijke en actuele informatie te verschaffen ter ondersteuning bij het uitoefenen van hun kerntaken

 

Voorbeelden van taken
 • het opvolgen van de evolutie van de reglementeringen inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering via het Belgisch Staatsblad, ontwerpen van Koninklijke Besluiten, beslissingen van diverse organen, ontwikkelingen binnen de sector van de sociale zekerheid, ...
 • het selecteren van onderwerpen, teksten, ...
 • het opstellen en schrijven van samenvattende en een overzicht gevende teksten voor publicatie in het informatieblad RIZIV

 

Als
secretaris/organisator
  het regelen van de administratieve en logistieke aspecten van de vergaderingen voor het algemeen beheerscomité en voor diverse plechtigheden zoals de uitreiking van het Bijzonder Voorzorgsereteken en de nieuwjaarsreceptie

teneinde

  de administrateur-generaal, die het dagelijks beheer van het algemeen beheerscomité waarneemt, te ondersteunen opdat het algemeen beheerscomité zijn bevoegdheden (het bijhouden van rekeningen, de opmaak van de begroting van de administratiekosten en de beslissingen in verband met het personeel) kan uitvoeren, de Bijzondere voorzorgseretekens uit te reiken aan de gerechtigden en de nieuwjaarsreceptie te organiseren voor ambtenaren en leden van diverse RIZIV-organen

 

Voorbeelden van taken
 • het opmaken en doorsturen van de agenda naar de interne en externe betrokkenen
 • het tijdig versturen van de uitnodigingen, documenten en informatie aan de interne en externe betrokkenen
 • het beheren van de aanwezigheden op de vergaderingen
 • het opmaken van het verslag van het algemeen beheerscomité
 • het organiseren van de logistieke aspecten zoals zaal, drank, eten, ...

 

Als
coach
  het begeleiden van de medewerkers in hun activiteiten en hun ontwikkelingen

teneinde

  de vaardigheden en kennis van de medewerkers te optimaliseren

 

Voorbeelden van taken
 • luisteren naar de problemen van medewerkers en zoeken naar oplossingen
 • het stimuleren van medewerkers via gerichte gesprekken
 • het definiëren van knelpunten en de aanwezige en te ontwikkelen competenties
 • het begeleiden van de medewerkers en/of de teamchef(s) in hun ontwikkeling via gesprekken in het kader van de ontwikkelcirkels, via de overdracht van informatie, via het geven van feedback over het functioneren, enz.
 • het bepalen van de opleidingsnoden van de medewerkers

 

Als
deskundige/specialist
  het aanwenden van zijn/haar kennis en expertise binnen het vakdomein

teneinde

  de deskundigheid en autonomie van de teamchefs en medewerkers te verhogen en de ingewikkelde dossiers in het kader van de reglementering van het mandatenbeheer correct te beheren

 

Voorbeelden van taken
 • het toepassen en analyseren van de reglementering wat betreft het mandatenbeheer
 • het behandelen van ingewikkelde mandatendossiers
 • het geven van richtlijnen en advies voor het uitvoeren van moeilijke opdrachten, dossiers, enz., in verband met het mandatenbeheer en andere activiteiten

 

Als
publicatieverantwoordelijke
  het organiseren, coördineren en opvolgen van de samenstelling en/of publicatie van het informatieblad RIZIV en andere RIZIV-publicaties (klapper van het algemeen beheerscomité en van de omzendbrieven naar verzekeringsinstellingen, ... het repertorium van de landsbonden, ...

teneinde

  de tijdige publicatie en verspreiding (intern en extern) van het informatieblad RIZIV en andere RIZIV-publicaties te garanderen

 

Voorbeelden van taken
 • het verzamelen van informatie en teksten bij de diverse betrokken diensten
 • het geven van advies en aanbevelingen m.b.t. de redactie van teksten voor het informatieblad RIZIV
 • het verzamelen van informatie en teksten voor het informatieblad RIZIV bij de betrokken diensten en selecteren welke informatie ter goedkeuring voor publicatie wordt voorgelegd aan het redactiecomité
 • het organiseren van vergaderingen met het redactiecomité ter goedkeuring van de documenten die gepubliceerd zullen worden in het informatieblad RIZIV
 • opdracht geven aan de dienst fotocompositie, reproductie en verzending om respectievelijk de opmaak van documenten te verzorgen, de publicaties te drukken en te verzenden naar de betrokkenen

 

Als
assistent van de adviseur-generaal van de afdeling administratieve en juridische zaken
  het uitwerken van specifieke opdrachten

teneinde

  de opdrachten voor het RIZIV voorzien in de reglementeringen tijdig en correct uit te voeren

 

Voorbeelden van taken
 • administratieve behandeling van specifieke dossiers met diverse interne of externe partijen zoals het rijksregister, het Rekenhof, enz.
 • algemene administratieve ondersteuning

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

de adviseur-generaal van de afdeling juridische en administratieve zaken => raadgevende functie

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 11-50 medewerkers van Niveau C Niveau D

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.