Afdrukken

Attaché A2 medische activiteit (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DMP102

Niveau: A

Klasse : A2

Functiefamilie : Thematische experten

Beroepscategorie : 13. Menselijke en Dierlijke Gezondheid (MP)
Doel van de functie

Instaan voor het begeleiden van colleges die als doel hebben de geneeskundige zorg te verbeteren

teneinde

een vlotte werking van deze colleges te helpen verwezenlijken en de communicatie tussen de colleges en de FOD te verzekeren

 

Verantwoordelijk zijn voor het uitwerken en coordineren van (piloot)projecten inzake indicatoren voor ziekenhuiszorg

teneinde

door externe kwaliteitstoetsing ziekenhuizen te sensibiliseren voor kwaliteitsverbeteringen

 

Resultaatgebieden
Als
deskundige/specialist
  het voorzien van informatie rond de door de FOD of colleges bepaalde thema's

teneinde

  ervoor te zorgen dat de colleges hun opdracht op effectieve en efficiënte manier kunnen vervullen, hun boodschap op een goede manier naar andere en hogere instanties kunnen doorgeven en afgestemd zijn op de beleidslijnen inzake gezondheidszorg van de FOD

 

Voorbeelden van taken
 • het verzamelen van gegevens (internet, literatuur, uit registratiesystemen op niveau van de administratie ...
 • het interpreteren van gegevens
 • het samenvatten van informatie in documenten en dossiers zodat de boodschap goed wordt overgebracht
 • soms aanwezig zijn bij colleges (op aanvraag van de colleges) of deelnemen aan werkgroepen die hieruit voortkomen

 

Als
beheerder
  het begeleiden van colleges en het assisteren van hun werking op logistiek niveau (voor voor de organisatie van hun meetings)

teneinde

  te zorgen voor het organisationeel vlotte verloop van deze bijeenkomsten

 

Voorbeelden van taken
 • het coördineren van de uitnodigingen
 • het voorzien van plaats en middelen
 • het opvolgen van de colleges
 • het opvolgen van de financiering van activiteiten van de colleges (inzake facturering, contracten ...

 

Als
projectleider
  het leiden van testprojecten (cfr. PATH) inzake het op punt stellen van de meting van kwaliteitsindicatoren

teneinde

  in navolging van de initiatieven van de Wereldgezondheidsorganisatie de Belgische ziekenhuizen te helpen en te sensibiliseren voor kwaliteitsverbeteringen

 

Voorbeelden van taken
 • het voorzitten van vergaderingen met vertegenwoordigers van de betrokken ziekenhuizen
 • het valideren van indicatoren die dienen om het beleid bij te sturen
 • het betrekken en motiveren van de deelnemende partijen
 • communicatie, het geven van presentaties ...

 

Als
analist
  het analyseren van de beschikbare gegevens (cf. De MKG = minimale klinische gegevens) inzake kwaliteit of het ontwerpen van vragenlijsten

teneinde

  de nodige gegevens te verkrijgen inzake kwaliteit(sverbeteringen) bij ziekenhuizen

 

Voorbeelden van taken
 • het identificeren van de informatiebronnen, opzoekingswerk in de bestaande nationale registratiesystemen..
 • het uitvoeren van statistische analyses op de beschikbare gegevens
 • het ontwikkelen van vragenlijsten
 • het interpreteren van de gegevens en het maken van de vertaalslag naar de nodige onderzoeksresultaten

 

 

Netwerkelementen - VAN wie krijgt de functie informatie?

Van wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

particulieren/burgers

mondelinge en schriftelijke vragen

persoonlijk contact, brief email

wekelijks

andere fed. overh. diensten

mondelinge vragen, schriftelijke vragen, wetgeving

persoonlijk contact (telefoon), e-mail

maandelijks

organisaties/ondernemingen

mondelinge vragen, schriftelijke vragen, mondelinge adviezen, schriftelijke adviezen

e-mail, persoonlijk contact, vergaderingen

dagelijks

management

mondelinge vragen, schriftelijke vragen, mondelinge adviezen, beslissingen

e-mail, persoonlijk contact, vergaderingen

ad hoc

collega's

mondelinge vragen, schriftelijke vragen, mondelinge adviezen, schriftelijke adviezen

informeel, vergaderingen

ad hoc

 

Netwerkelementen - AAN wie geeft de functie informatie?

Aan wie

Welke informatie

Onder welke vorm

Met welke frequentie

particulieren/burgers

mondelinge en schriftelijke adviezen

persoonlijk contact, e-mail, als dossier

wekelijks

andere fed. overh. diensten

mondelinge en schriftelijke adviezen

mail, telefoon

maandelijks

organisaties/ondernemingen

wetgeving (wet, KB, MB ...

e-mail, brief (nota's), vergadering

ad hoc

management

mondelinge, schriftelijke adviezen ; mondelinge/schriftelijke vragen

e-mail, persoonlijk contact, vergaderingen

ad hoc

collega's

mondelinge, schriftelijke adviezen ; mondelinge/schriftelijke vragen

vergadering, stuurgroep ... informeel

ad hoc

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

de celverantwoordelijke

de afdelingsverantwoordelijke (i.v.m. de algemene beleidslijnen)

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 0 medewerkers van

 

Autonomie
De functie kan autonoom beslissen over
 • de organisatie van het eigen werk
 • de uitvoering van de toevertrouwde projecten
 • het geven van mondelinge informatie

 

De functie moet autorisatie vragen voor
 • het vertegenwoordigen van de cel
 • de publicatie van brochures en informatie op de website
 • deelname aan studiedagen
 • het formuleren van antwoorden op groene nota's en parlementaire vragen
 • aanwervingen
 • budgetten
 • schriftelijke adviezen - de voorbereiding van de wetgeving wordt herlezen en gecontroleerd door de senior juridisch adviseur
 • buitenlandse reizen
 • vakanties, overuren

 

Impact
Totaal werkbudget entiteit

 

Eigen werkbudget

geen

 

Andere kwantitatieve gegevens

1. Vb. van werkingsbudgetten die door de functiehouder worden opgevolgd : Project PATH (i.v.m. kwaliteitsindicatoren) 60 000 euro; college 25 000 euro ...

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Innovatie
Aan welke richtlijnen, instructies en wetgeving is de functie gebonden
 • de beleidslijnen van de FOD inzake gezondheidszorg
 • de wetgeving die van toepassing is op ziekenhuizen

 

Welke vernieuwingen
 • bijdragen tot vernieuwingen en kwaliteitsverbeteringen inzake hospitalisatie (acuut en chronisch; oudere personen), door het bevorderen van de ontwikkeling van een patiëntgericht concept, het creëren van een kader voor het verbeteren van de efficiëntie en effectiviteit van de interne organisatie van de instellingen en door het creëren van een synergie tussen de instellingen

 

Gebaseerd op welk referentiekader
 • het bestaand wetgevend kader
 • de evolutie van de sector (zorginstellingen)
 • de aanbevelingen van internationale instanties (EU, WGO, OESO)
 • internationale rapporten
 • pilootprojecten en literatuur

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.