Afdrukken

Attaché A2 internationale zaken milieu (M/V/X)

 

Omwille van de leesbaarheid wordt in deze functiebeschrijving de mannelijke vorm gebruikt om bepaalde rollen te beschrijven. Termen zoals bijvoorbeeld « medewerker », « chef » of « gebruiker », hebben zowel betrekking op vrouwen als op mannen.

 

Identificatie van de functie

Functiecode : DIS025

Niveau: A

Klasse : A2

Functiefamilie : Bemiddelaars

Beroepscategorie : 12. Internationale Relaties (IS)
Doel van de functie

Instaan voor de coördinatie en de voortgang van internationale dossiers m.b.t. het bevoegdheidsdomein van de functie (elke houder van de functie verwezenlijkt de doelstelling voor een welbepaalde materie (bv. genetisch gewijzigde organismen, biodiversiteit, het Aarhus-netwerk, Life, enz.))

teneinde

de Europese en multilaterale verbintenissen van België voor te bereiden, er advies over te verlenen en erover te onderhandelen (en teneinde die verbintenissen vervolgens in overleg uit te voeren).

 

Op (pro)actieve wijze deelnemen aan overlegorganen met de gefedereerde entiteiten (gemeenschappen en gewesten) om een op consensus berustende werking van het Belgisch federaal systeem toe te laten op het vlak van de uniciteit van de standpunten en acties van de Belgische staat in de internationale forums of organisaties, alsook het organiseren van overleg met het oog op een gecoördineerde uitvoering (door de federale overheid en de gefedereerde entiteiten) van de aanbevelingen en beslissingen die goedgekeurd zijn door internationale instanties

teneinde

mee te werken aan het ontwerp en de ontwikkeling van een preventief en geïntegreerd federaal milieubeleid, als motor van de duurzame ontwikkeling, dat een goed leefmilieu wil verzekeren waar iedereen beter van wordt.

 

Resultaatgebieden
Als
internationaal onderhandelaar
  het verdedigen van de Belgische standpunten die vooraf op Belgisch niveau vastgelegd zijn, als lid of hoofd van de delegatie, voorzitter van een werkgroep of een plenaire groep

teneinde

  politieke verbintenissen en beslissingen af te dwingen die overeenstemmen met de nationale prioriteiten waarover initieel onderhandeld werd met de gefedereerde entiteiten

 

Voorbeelden van taken
 • het begrijpen van de politieke belangen, zowel vanuit strategisch als vanuit tactisch standpunt; dit vereist een vootdurende actualisering van zijn/haar deskundigheid, indien nodig, door beroep te doen op experts; dit is absoluut noodzakelijk voor zover de gesprekspartners hooggekwalificeerd zijn
 • deelnemen aan multilaterale en Europese vergaderingen m.b.t. het bevoegdheidsdomein van de functie (bv. ministeriële conferentie milieu/gezondheid van de WGO (Wereldgezondheidsorganisatie), de Europese Commissie voor Europa van de Verenigde Naties, OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling), de VN (Verenigde Naties), de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO; traditionele kennis of genetische middelen), het programma van de Verenigde Naties voor het milieu, enz.)
 • Actief deelnemen aan internationale fora om er consensusbeslissingen tot stand te helpen brengen waarbij rekening gehouden wordt met de nationale belangen zoals die vóór de onderhandelingen zijn vastgelegd; afhankelijk van hoe de onderhandelingen verlopen, kan het oorspronkelijk vastgelegde Belgische standpunt gewijzigd worden en/of kan er een verdrag gesloten worden met buitenlandse partners (de onderhandelaar moet daarbij uiteraard de door het kabinet vastgelegde politieke richtlijnen opvolgen)
 • rapporteren aan de verschillende betrokken actoren (ICL (Interministeriële Conferentie Leefmilieu), CCIM (Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid), en de werkgroepen ervan die elk een bepaald probleem behandelen, enz.)

 

Als
coördinator
  instaan voor het overleg en de coördinatie met de betrokken actoren op federaal, nationaal en internationaal niveau

teneinde

  de verschillende bijdragen die nodig zijn om de nationale en internationale verplichtingen m.b.t. het bevoegdheidsdomein van de functie na te komen, efficiënt en coherent te organiseren (op een relevante manier tussenbeide komen bij de agendapunten, het leveren van een eigen inbreng, zoals bijvoorbeeld de visie van het land, rapporten van deskundigen, enz.)

 

Voorbeelden van taken
 • het identificeren van de verschillende gesprekspartners, alsook het verzamelen en met elkaar vergelijken van hun standpunten
 • het samenvatten van de standpunten, het voorstellen van compromissen en zo tot een gemeenschappelijk standpunt komen
 • het formeel bevestigen en meedelen van dat gemeenschappelijk standpunt aan de onderhandelaars
 • na afloop van dat complexe proces, moet de coördinator erop toezien dat België zijn verplichtingen nakomt

 

Als
politiek adviseur
  het informeren en adviseren van en het voorstellen van opties aan de diensten, besturen en ministers die bevoegd zijn in het bevoegdheidsdomein van de functie

teneinde

  hen te begeleiden bij het nemen van beslissingen

 

Voorbeelden van taken
 • het actief en proactief bestuderen van de problemen
 • het verzamelen en samenvatten van alle relevante informatie
 • deelnemen aan andere nationale of federale thematische discussies die rechtstreeks of onrechtstreeks met de problematiek te maken hebben
 • het formuleren van politieke of technische, of zelfs strategische adviezen (in de zin dat de adviseur het Belgische standpunt beïnvloedt)
 • het leveren van de nodige inbreng voor de uitvoering van de vastgelegde strategie

 

Als
deskundige
  het aanbrengen van een eigen, al dan niet op academisch niveau ontwikkelde expertise voor de nationale en internationale werkzaamheden

teneinde

  de coherentie/concretisering ervan te bevorderen tussen de realiteit op het vlak van het milieu (in de ruime betekenis van het woord) en de politiek-administratieve beheersconclusies

 

Voorbeelden van taken
 • de term 'deskundige' moet in de ruime betekenis begrepen worden en niet louter binnen de
 • het opvolgen van de laatste (nationale en internationale) wetenschappelijke, technische, methodologische en wetgevende ontwikkelingen in de betrokken domeinen en op de hoogte blijven van de evolutie van de dossiers in de relevante domeinen
 • bijdragen tot de uitwerking van juridische instrumenten en het ontwerpen van politieke en administratieve uitvoeringsinstrumenten (bv. wetten, Koninklijke Besluiten, nationale of federale actieplannen, de website, enz.)
 • bijdragen tot en het ondersteunen van de inspanningen om het publiek te informeren over het internationale proces en de beslissingen die daaruit voortvloeien en over de gevolgen voor de burgers (persmededelingen, conferenties, publicatie van brochures, het online zetten op de website, enz.); indien nodig moet de deskundige hier ook als kennisbeheerder optreden
 • het opstarten en beheren van studies over de goede implementatie van de nationale en internationale beslissingen

 

Als
focal point
  fungeren als contactpersoon voor de internationale instanties en/of als federaal contactpunt voor het internationaal en/of federaal niveau en het beheren van de stijgende en dalende informatiestromen van de internationale entiteiten en van de Belgische federale en gefedereerde entiteiten en vice versa ('interactieve postbus')

teneinde

  deze entiteiten toe te laten om hun doelpubliek te bereiken, zoals de bevoegde administratieve organen of de entiteiten die specifieke expertise bezitten (universiteiten, NGO's (niet-gouvernementele organisaties), vzw's, enz.)

 

Voorbeelden van taken
 • het ontvangen, behandelen en doorgeven van de verzoeken (aanvragen voor adviezen, gevalsstudies, ervaringen, nationale rapporten, thematische rapporten, enz.) binnen de juiste netwerken
 • het ontvangen van de antwoorden van die netwerken, er de geschikte vorm aan geven en ze meedelen aan de vragende nationale of internationale instanties; het gaat zowel om informatieaanvragen als om de communicatie over de uitvoering van een bepaalde maatregel
 • het verzorgen van de relaties met de andere partijen of niet-partijen (landen die de overeenkomsten niet hebben geratificeerd) van de internationale overeenkomsten over de betreffende thema's, met inbegrip van het medebeheer van het gemeenschappelijk geleverde werk
 • het verzorgen, uitbreiden en onderhouden van de contacten met de andere contactpunten (focal points)

 

Als
verantwoordelijke
  het organiseren en superviseren van het werk van de medewerkers

teneinde

  ervoor te zorgen dat de doelstellingen en plannen die voor zijn/haar werkzaamheden zijn vastgelegd, nageleefd worden

 

Voorbeelden van taken
 • het vastleggen van de rollen, verantwoordelijkheden en doelstellingen, het verdelen van de taken en het plannen van de activiteiten
 • het mobiliseren van de medewerkers door hen de doelstellingen van de dienst en van het departement te verduidelijken
 • het kwantitatief en kwalitatief evalueren van de individuele verwezenlijkingen en prestaties, en het voorstellen van individuele ontwikkelingsplannen
 • het bijeenroepen en leiden van vergaderingen binnen de 'cel' om na te denken over hoe de organisatie verbeterd kan worden

 

 

Positionering
De functie krijgt leiding van

het diensthoofd "Internationale zaken"

de functie geeft leiding aan 1 à 3 personen, naargelang het geval

 

De functie geeft leiding aan een groep van : 1-10 medewerkers van Niveau B Niveau C

 

Technische expertise
Technisch competentieprofiel

Om het technisch competentieprofiel op te maken, staan het technisch competentierooster of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.

 

Generiek competentieprofiel

Om het generiek competentieprofiel te bepalen, staan het boek met de generieke competentieprofielen of de applicatie Crescendo tot uw beschikking.